PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

USPOSTAVITI LIAISON OFFICERS ZA ONLINE NASILJE I GOVOR MRŽNJE I ZAŠTITU NOVINARA
16 Dec

USPOSTAVITI LIAISON OFFICERS ZA ONLINE NASILJE I GOVOR MRŽNJE I ZAŠTITU NOVINARA

Podgorica, 16. decembar 2021. godine - Nevladina organizacija “Crnogorski helsinški odbor za ljudska prava” tokom komunikacije sa Savjetom za građansku kontrolu rada policije, povodom različitih predmeta koji se odnose na uvrjedljivi i govor mržnje, pozvao je Savjet za građansku kontrolu rada policije da razmotri mogućnost imenovanja policijskih kontakt službenika (liaison officers) koji će se dodatno baviti prijavama govora mržnje na nivou organizacionih jedinica Uprave policije i u skladu sa tim njegovati komunikaciju i bolju povezanost sa građanima koji isti prijavljuju.
Zaključak Savjeta po pritužbi Kane Tomašević zbog policiji prijavljenog mizogenog govora
16 Dec

Zaključak Savjeta po pritužbi Kane Tomašević zbog policiji prijavljenog mizogenog govora

Podgorica, 16. septembar 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije u sastavu advokat Zoran Čelebić, prof. dr Dražen Cerović, prof. dr Branislav Radulović, Aida Petrović i dr Milena Popović Samardžić, postupajući po pritužbi građanke gospođe Kane Tomašević sa Cetinja provjerio je postupanje policijskih službenika povodom prijavljenog mizogenog govora mržnje i usvojio, nakon razmatranja pribavljenih izjašnjenja, dostavljene dokumentacije i obavljene rasprave, zaključak koji slijedi.
DIJALOG BI OLAKŠAO RAD POLICIJE I SMANJIO INCIDENTE MOTIVISANE MRŽNJOM
16 Dec

DIJALOG BI OLAKŠAO RAD POLICIJE I SMANJIO INCIDENTE MOTIVISANE MRŽNJOM

Savjet za građansku kontrolu rada policije, na sopstvenu inicijativu, zatražio je od Uprave policije detaljnu informaciju o incidentu na Cetinju, od 14. na 15. april 2021. godine, prema učenicima Bogoslovije i preduzetim i planiram aktivnostima i radnjama Uprave policije s tim u vezi. Predmet je, u svojstvu obrađivača i izvjestioca, zadužio član i predsjednik Savjeta advokat Zoran Čelebić.
UZETO UČEŠĆE U ANALIZI KOMUNIKACIJE UPRAVE POLICIJE SA DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA
16 Dec

UZETO UČEŠĆE U ANALIZI KOMUNIKACIJE UPRAVE POLICIJE SA DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA

Podgorica, 16. decembar 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije uzeo je učešće u analizi stanja trenutnih mehanizama komunikacije Uprave policije u odnosu na medije, internu komunikaciju i komunikaciju sa drugim državnim institucijama. Uprava policije je otpočela izdradu operativnog komunikacionog plana uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori pa je u sklopu toga urađena i analiza komunikacije i sa Savjetom za građansku kontrolu rada policije na način što je precizno odgovoreno na online uputnik.
IZOSTALE INFORMACIJE O BEZBJEDNOSNOJ SITUACIJI NA CETINJU
15 Dec

IZOSTALE INFORMACIJE O BEZBJEDNOSNOJ SITUACIJI NA CETINJU

Podgrorica, 15. dece,bar 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, na inicijativu svoje članice, pokrenuo je postupak ocjene primjene policijskih ovlašćenja u cilju zaštite ljudskih prava i sloboda kod Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, vezano za postupanje policije na Cetinju, na dan početka proljećnog zasijedanja Skupštine Crne Gore.  Na osnovu inicijative formiran je poseban predmet i istom je zadužena, u svojstvu obradivačice i izvjestiteljke, članica Savjeta Aida Petrović. 

Pages