LOŠI POLICIJACI DOPRINOSE NEGATIVNOJ PERCEPCIJI JAVNOSTI

LOŠI POLICIJACI DOPRINOSE NEGATIVNOJ PERCEPCIJI JAVNOSTI
24 Feb

LOŠI POLICIJACI DOPRINOSE NEGATIVNOJ PERCEPCIJI JAVNOSTI

Podgorica, 23. februar 2024. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije pažljivo prati slučaj policijskog službenika V.V. koji je angažovan i na neposrednim poslovima rukovođenja obezbjeđenjem ministra unutrašnjih poslova Crne Gore.

Poštujući profesionalni integritet i autonomiju svih onih koji brinu o koordinaciji rasporeda ovih poslova i zadataka unutar Uprave policije, Savjet se do sada nije javno oglašavao cijeneći da je tim povodom iznio jasne ocjene kroz zaključak usvojen još 29. jula 2021. godine.

U Savjetu je posebno vladalo uvjerenje da će se, zbog interesa javnosti, u odnosu na gospodina V.V. saopštiti podaci koji govore o iskazivanju žaljena u odnosu na dogođeno, korektivnom ponašanju, neophodnim dodatnim obukama koje je u međuvremenu pohađao posebno onih koje se odnose na poštovanje ljudskih prava, integriteta ličnosti i (samo)kontroli. Međutim, sve je to izostalo. 

Savjet ukazuje da svaki građanin, kod primjene policijskih ovlašćenja, ima pravo da se prema njemu postupa s dostojanstvom, odgovorno i sa poštovanjem, bez obzira što mu se stavlja na teret ili sa čim se dovodi u vezu. 

Nažalost, nikada se neće moći eliminisati potreba da službenici koriste sredstva prinude, ali je važno kroz insistiranje na obukama, razvijanju vještina i kontroli bijesa da upotreba sile bude uvijek opravdana i srazmjerna.

Savjet je, kroz neposredno obraćanje ministru Danilu Šaranoviću, ukazao da bi insistiranje na konkretnom kadrovskom rješenju moglo nepovoljno da se odrazi na međunarodni ugled Vlade i resornog ministra, ali i na saradnju sa organizacijama civilnog društva, koja je važna i neophodna.

Savjet je javno objavljujući snimak postupanja ocijenio da je u konkretnoj policijskoj intervenciji na Cetinju došlo do potpuno neosnovane i očigledne prekomjerene upotrebe sile od strane policijskog službenika. 

Njegovo neprofesionalno postupanje se registruje od 10 sekunde sve do 19 sekunde trajanja video zapisa. U daljem neprofesionanom postupanju policijskog službenika je zastavio njegov kolega što je takođe očigledno na snimku. Snimak dostupan ovdje: https://www.youtube.com/watch?v=qiIHtw3YrjA 

Nije dobra poruka da policajci koji zloupotrebljavaju moć i ovlašćenja, optuženi i osuđeni za zlostavljanje građana, bez korektvnih mjera i dodatnih obuka, napreduju u karijeri ili uživaju posebno povjerenje donosilaca odluka.

Savjet će preporučiti da se sudske presude, ocjene i preporuke unutrašnje i građanske kontrole policije i Ombudsmana povodom zlostavljanja, kao i snimci koje posjeduju javnost i mediji više i praktičnije koriste u policijskim obukama.

 

Savjet za građansku kontrolu rada policije