Članovi_ice 2020-2025

advokat Zoran Čelebić (1960), predsjednik Savjeta

Osnovnu i srednju školu završio je u Podgorici gdje je i diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.  Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio postdiplomske-specijalističke studije iz oblasti prava Evropske Unije. Oženjen, otac troje djece.

Učesnik brojnih seminara i međunarodnih konferencija o radu, radnim odnosima, zapošljavanju, socijalnoj politici, socijalnom dijalogu i tripartizmu. Studijski se usavršavao u Velikoj Britaniji, Češkoj, Francuskoj, Srbiji. Uspješno pohađao različite programe stručnog usavršavanja u organizaciji Uprave za kadrove Vlade Crne.

Bio je pravnik u Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i upravu u Podgorici, savjetnik u Predsjedništvu SR Crne Gore, šef Kabineta Predsjednika Republike Crne Gore, Nacionalni koordinator za odnose sa Posmatračkom Misijom EU u Crnoj Gori.

U periodu od pet godina počev od 7. septembra 1991. godine, kao član državne delegacije prisutstvovao je nizu međunarodnih pregovora i konferencija o prethodnoj Jugoslaviji, koje su održane u Hagu, Atini, Ženevi i Londonu. Takođe, kao član državne delegacije prisutstvovao je mirovnim pregovorima o prethodnoj Jugoslaviji u Dejtonu, kao i mirovnoj konferenciji u Parizu, novembra i decembra 1995. godine, gdje je potpisan mirovni sporazum.

Bio je i generalni sekretar Saveznog ministarstva za rad, zdravstvo i socijalnu politiku u Beogradu i sekretar Savjeta Savezne vlade za zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi od posledica NATO bombardovanja,

Bio je i specijalni savjetnik Predsjednika Privredne komore SR Jugoslavije u Beogradu, direktor za opšte i pravne poslove u "Millennium" d.o.o. - dnevni list "Publika" u  Podgorici, izvršni direktor agencije za odnose s javnošću "Apriori komunikacije”,  izvršni direktor agencije za praćenje i analizu medijskih objava "Press clipping” d.o.o. - Podgorica i pomoćnik direktora Direkcije javnih radova Vlade Crne Gore - Sektor za investiciona ulaganja.

Od maja 2012. samostalno obavlja advokatsku djelatnost u Podgorici. Kao advokat, između ostalog, bio je angažovan od strane Udruženja akcionara na aktivnostima koje su uključivale ispitivanje i kontrolu pojedinih privatizacionih ugovora u turizmu. Naročito kod ugovora o dugoročnim zakupima koje je realizovala tenderska komisija Savjeta za privatizaciju i to kod Budvanske rivijere AD Budva (osnovnog ugovora i anexa) i Ulcinjske rivijere AD Ulcinj (ugovor o zakupu i odobrenje zalaganja imovine u skladu sa istim).

Član Savjeta za građansku kontrolu rada policije, ispred Advokatske komore Crne Gore, bio i u njegovom trećem sazivu (2015-2020) u kojem je u dva navrata biran i za predsjednika.

 

dr Milena Popović Samardžić (1981), članica Savjeta

Obrazovanje:

 • Open Medical Institute, (Otvoreni Medicinski Institut) Salzburg 2022-  Infektivne bolesti, 2023- ekonomske evaluacije u zdravstvu Američko-Austrijska fondacija
 • Doktorand 2019- i dalje, Medicinski fakultet UCG
 • Specijalizacija iz Epidemiologije, Medicinski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu, Institut za epidemiologiju 
 • Medicinski fakultet UCG

Radno iskustvo:

 • KONSULTANTKINJA SVJETSKE BANKE u Crnoj Gori na projektu - Decembar 2022 – i dalje (istraživanju koje se tiče optimizacije radnih mjesta u sektoru zdravstva)
 • INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE CRNE GORE – Odjeljenje za imunoprofilaksu - Maj 2021 – i dalje, bivša načelnica Odjeljenja u period od maja 2021 do januara 2022
 • POTPREDSJEDNICA KONFEDERACIJE NEZAVISNIH SINDIKATA EVROPSKE UNIJE – CESI  - decembar 2020 – i dalje
 • SINDIKAT DOKTORA MEDICINE CRNE GORE - Predsjednica - novembar 2015 – i dalje
 • OPŠTA BOLNICA “DANILO I” CETINJE – Načelnica Odjeljenja za bolničku epidemiologiju - Jun 2019 – Maj 2021
 • INSTITUT ZA BOLESTI DJECE, KLINIČKI CENTAR CRNE GORE – klinička doktorica - Novembar 2012 - Decembar 2014
 • MIP PHARM Njemčka – Glavna menadžerka - Maj 2012 - November 2012
 • NVO JUVENTAS – medicinska saradnica - December 2010 - May 2012
 • CRVENI KRST CETINJE – Volonterka i Sekretarka1996-1998

Druga angažovanja, članstvo i nagrade:

 • Eksterna konsultantoinja Svjetske banke na projektu MNE health study
 • NACIONALNI SAVJET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE – stručni tim, bivša članica zadužena za korupciju u zdravstvu 2021, 2022
 • KOMISIJA ZA ETIČKA PITANJA I DEONTOLOGIJU, Ljekarska komora Crne Gore - Potpredsjednica
 • EUVP Alumni  (diplomatski program Evropske komisije i Evropskog parlamenta) – Maj 2021
 • Predsjednica Skupštine i Predsjednica Ljekarske komore Crne Gore – Decembar 2020 – April 2021 
 • Nominovana od strane USA Ambasade  za INTERNACIONALNI LIDERŠIP PROGRAM POSJETILACA (IVLP)  za 2020, 2021
 • Nagrade NVO CGO:  Nagrada za afirmaciju ljudskih prava i građanski aktivizam, decembar 2019

 

Detaljniju biografiju preuzeti ovdje.

prof. dr Dražen Cerović (1975), član Savjeta

Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. 

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, 1999. godine, kao jedan od najboljih studenata u generaciji. Postdiplomske studije je završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je stekao titulu magistra pravnih nauka 2003. godine. Magistarski rad, pod nazivom “Upravna stvar i ustavna žalba”, odbranio je Summa Cum Laude / With Highest Honor (sa odlikom). 

Doktorsku tezu pod nazivom “Parlamentarna kontrola javne uprave, takođe je odbranio Summa Cum Laude / With Highest Honor (sa odlikom) 2007. godine. 

Prof. dr Dražen Cerović je na Univerzitetu Crne Gore izabran u sva dosadašnja zvanja. Za asistenta izabran je 2000. godine, u zvanje docenta 2009. godine, u zvanje vanrednog profesora 2014. godine, a u zvanje redovnog profesora 2019. godine. 

Predaje Upravno pravo, Ustavno procesno pravo, Upravno sudski postupak, Bezbjednosni menadžment na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 

Obavljao je funkciju predsjednika Suda časti Unverziteta Crne Gore.

Bio je prodekan za nastavu Pravnog fakulteta Unverziteta Crne Gore u periodu 2009-2011.

Bio je savjetnik Predsjednika Ustavotvorne Skupštine Republike Crne Gore u periodu 2006-08. Bio je savjetnik Vlade Crne Gore, pri Koordinacionom timu za Strategiju o euroatlantskim integracijama u periodu 2008-2011.

Ekspert je SIGMA za oblast javne uprave u Crnoj Gori. Bio je akademski direktor Centra za javnu upravu Crne Gore 2003-2005. Saradnik je University of Texas u Dalasu i Arlingtonu. Obavljao je funkciju nacionalnog koordinatora European Agency for Reconstruction za projekat reforme javne uprave u Crnoj Gori 2001-2002. 

Objavio je monografiju “Upravna stvar i ustavna žalba”, u izdanju Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Službenog lista Republike Crne Gore, Podgorica, Avgust 2004. 

Autor je univerzitetskih udžbenika “Upravno procesno pravo”, u izdanju Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, 2013. godine i ” Upravno pravo” u izdanju Službenog lista Crne Gore 2019. 

Koautor je monografija “Studija – Antikorupcija u Crnoj Gori”, u izdanju Udruženja za demokratski pravni poredak, Podgorica, jul 2003, Handbook of European Intelligence Cultures (Security and Professional Intelligence Education Series), u izdanju Rowman and Littlefield Publishers, 2016., Pravo zaštite podataka GDPR, u izdanju Instituta za Uporedno pravo Beograd, 2018.

Takođe, autor je velikog broja članaka i publikacija iz naučnog i društvenog života. 

Detaljnija biografija dostupna ovdje.

doc. dr Branislav Radulović (1968), član Savjeta

Član je Senata Državne revizorske institucije od decembra 2006. godine.

Na Univerzitetu Crne Gore diplomirao je na Pravnom fakultetu, magistrirao na Ekonomskom fakultetu i doktorirao na Univerzitetu „Mediteran“ na temi „Budžetska kontrola i revizija javnog sektora.“ 

Oženjen, otac dvoje djece.

Na Pravnom fakultetu i Fakultetu za poslovne studije „Univerziteta „Mediteran“ predavač je na predmetima „Kontrola i revizija“ i „Kompanijsko pravo“. Predavač je i ispitivač na programima Uprave za kadrove Crne Gore i Institituta računovođa i revizora Crne Gore. 

Završio je više specijalistickih programa iz oblasti privredno-pravne materije, poslovnih komunikacija i budžetskog prava i bio član ekspertskih timova za izradu zakona o privrednim društvima, insolventnosti privrednih društava, koncesijama, reviziji itd. Boravio na stručnim usavršavanjima u Sjedinjenim Americkim Državama (2003), Saveznoj Republici Njemačkoj (2007) i Norveškoj (2011) u okviru programa američke vlade, GTZ-ta, Nansen Dialog Centra (Norveška) i Nacionalnog demokratskog instituta (SAD).         

Na Skupštini Udruženja pravnika Crne Gore izabran za predsjednika Udruženja. Glavni je i odgovorni urednik časopisa za pravnu teoriju i praksu „Pravni zbornik“. 

Autor je knjige „Finansijska regulativa i kontrola“ i publikacija „Osnove budžetskog prava i budžetska kontrola u Crnoj Gori“ i „Privredno pravo“, dva priručnika za izvođenje nastave i polaganje ispita za zvanje državnog revizora, kao i više stručnih radova i tekstova iz oblasti finansijskog i kompanijskog prava, revizije javnog sektora, ustavnog prava i savremenih političkih sistema, objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. 

Član je Savjeta Fondacije „Petrović – Njegoš“.

Član Savjeta za građansku kontrolu rada policije, ispred Udruženja pravnika Crne Gore, bio i u njegovom drugom (2010-2015) i trećem sazivu (2015-2020).

aktivistkinja Aida Petrović (1958), članica Savjeta

Ekonomistkinja, mirovna, ženska i građanska aktivistkinja iz Podgorice. Završila je brojne specijalističke obuke i usavrašavanja u zemlji i inostranstvu u oblasti zaštite žena i djece od nasilja, profesionalnog postupanja policije i pravosudnih organa, obrazovanja i javnog zastupanja ljudskih prava. 

Osnivačica je i izvršna direktorka “Crnogorskog ženskog lobija” (1999) koja danas spada vodeće grupe za zaštitu ljudskih prava i žena i djece od nasilja. Jedna  od osnivačica prve ženske organizacije u Crnoj Gori “SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja” (1966).  

Prepoznaje se i kao feministkinja i antimilitaristkinja, i aktivna je, od 1997, članica međunarodne  mirovne mreže “Žene u  crnom - Žene za mir“.

Posebno je prepoznata po zalaganju za veće učešće žena u javnom, političkom, društvenom i ekonomskom  životu i na mjestima odlučivanja. Aktivna je u “Ženskoj političkoj mreži”. 

Od 1990. godine bila je aktivna članica Liberalnog saveza Crne Gore, koja je naročitu pažnju posvetila uspostavljanju mira, manjinskim narodima i obnovi nezavisnosti Crne Gore. Od tada nije aktivna u političkim partijama. 

Koordinatorka je prvog državnog Skloništa za žrtve trgovine ljudima u Crnoj Gori. Kao ekspertkinja angažuje se na brojnim zvaničnim i alternativnim programima obrazovanja iz oblasti ženskih ljudskih prava, porodičnog nasilja, seksualnog uznemiravanja, incesta i trgovine ljudima. Koordinatorka je SOS linije za žrtve trgovine ljudima. 

Veoma aktivna i posvećena predavačica i trenerica za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i službenika centara za socijalni rad na temu trgovine ljudima. Na istu temu obrazuje i predstavnike sudstva i državnotužilačke organizacije. Bila je kooordinatorka i trenerica programa za osnaživanje žena u politici “Žene to mogu”.

Posjeduje bogato iskustvo u radu i saradnji sa mladima, prosvjetnim i medinskim radnicama/cima, izbjeglicama kao i sa romskom populacijom, posebno po pitanju osnaživanja žena i jačanja kapaciteta ove zajednice u pogledu prepoznavanja i zaštte od nasilja u porodici i reproduktivnih prava.

Autorka je i koautorka tridesetak izvještajnih publikacija koje ozbiljno i objektivno govore o poštovanju i promovisanju ženskih i dječijih ljudskih prava kao i više stotina stručnih tekstova, izjava, komentara, saopštenja i deklaracija objavljenih u domaćim i stranim zbornicima, časopisima i novinama a odnose se na borbu protiv trgovine ljudima, ženski i mirovni aktvizam, jačanje institucionalnih kapaciteta za borbu protiv nasilja. 

Dobitnica je Međunarodne nagrade za  za oblast poboljšanja socijalno - ekonomskog statusa civilnog sektora kroz socijalne inovacije i društveno preduzetništvo i brojni zahvalnica za podršku razvoju javnih službi, volonterizam i snaženje mladih.

 Prva je žena u sazivu Savjeta za građansku kontrolu rada policije od njegovog osnivanja (2005).