KONSULTACIJE OKO IZVJEŠTAVANJA POLICIJE

KONSULTACIJE OKO IZVJEŠTAVANJA POLICIJE
24 Jun

KONSULTACIJE OKO IZVJEŠTAVANJA POLICIJE

Podgorica, 24. jun 2019. godine - Glavni policijski inspektor Zoran Brđanin, rukovodilac Odjeljenja za analitiku, unaprjeđenje rada i razvoj policije i starješina za komunikaciju i saradnju Uprave policije sa građanskim nadzorom policije održao je sastanak sa predsjednikom i sekretarkom Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr.sci Aleksandrom Sašom Zekovićem i Zoranom Baćović na kojem je diskutovano o međusobnoj operativnoj saradnji i izvještavanju Uprave policije u odnosu na tekovine - izdate preporuke, ocjene i zaključke - građanske kontrole policije. U radu sastanka je učestvovala i Jelena Maraš, službenica Odjeljenja, inače i sekretarka Komisije za praćenje istraga napada na novinare, koja će konkretno raditi i na praćenju implementacije zaključaka Savjeta. 

Dogovoreno je da se Policija kvartalno izjašnjava u odnosu na izdate preporuke i ocjene Savjeta i već u narednom mjesecu (jul 2019) Savjet za građansku kontrolu rada policije očekuje prve izvještaje Policije za minuli period 2019. godine.

Za Savjet je važno da građani, organizacije civilnog društva i mediji imaju blagovremenu i potpunu informaciju o efeketima rada građanskog nadzora policije i zato je izvještavanje Uprave policije i Ministrastva unutrašnjih poslova od ključne važnosti.

Razgovarano je i implementaciji jednog broja preporuka pri čemu je posebno naglašeno da je završen rad, u Upravi policije, na nacrtu instrukcija za postupanje policijskih službenika prema osjetljivim kategorijama stanovništva što je preporuka Savjeta iz februara 2019. o kojoj možete više pročitati ovdje.

Tekovine Savjeta će biti dostupne svim policijskim službenicima putem Intranet portala Uprave policije i biće sistematizovane po vremenskoj liniji i oblasti odnosno pitanju koje se kontretnim zaključkom tretira.  

Najavljena je i revizija instrukcionih akata iz ranijeg perioda - stavljanje van snage ili dopuna istih - u skladu sa preporukama Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

Više o detaljima imenovanja Brđanina za liason officera Uprave policije za građanski nadzor policije možete pročitati ovdje.

Na sastanku je konstatovano da je odnos rukovodstva Uprave policije i Policije u cjelini prema građanskom nadzoru policije značajno i vidljivo unaprijeđen dolaskom dr Veselina Veljovića na čelo crnogorske policije. Takav pristup neminovno doprinosi većoj vidljivosti i efektima rada građanske kontrole rada policije i pojačanom demokratskom nadzoru nad radom policije.