KREIRA SE PREDLOG OPERATIVNO RAZVOJNOG PLANA TIMA POVJERENJA LGBT ZAJEDNICE I UPRAVE POLICIJE

KREIRA SE PREDLOG OPERATIVNO RAZVOJNOG PLANA TIMA POVJERENJA LGBT ZAJEDNICE I UPRAVE POLICIJE
23 Mar

KREIRA SE PREDLOG OPERATIVNO RAZVOJNOG PLANA TIMA POVJERENJA LGBT ZAJEDNICE I UPRAVE POLICIJE

Slika-2016-24-Mart

Podgorica, 22. mart 2016. godine - U sjedištu Uprave policije održan je konsultativni sastanak u vezi definisanja programa rada i konkretnih radnih zadataka Tima povjerenja LGBT zajednice i Uprave policije.

Ministar unutrašnjih poslova, upravo na osnovu ranijih ocjena i preporuka građanske kontrole policije, obrazovao je Tim povjerenja čijim radom koordinira predsjednik Savjeta za građansku kontrolu policije.

Slični konsultativni sastanci inicirani su kod ostalih aktera procesa LGBT inkluzije u sektoru bezbjednosti i istima je dostavljen, na izjašnjenje o prihvatljivosti, inicijalni predlog s tim u vezi koji je kreiran od strane Savjeta za građansku kontrolu policije na osnovu tekovina ovog tijela i iskustva pri postupanju kada je riječ o pritužbama LGBT zajednice.

U konsultaciji su učestvovali: Duško Koprivica, šef Odsjeka za javni red i mir u Upravi policije Crne Gore (član Tima povjerenja LGBT zajednice i Uprave policije), Petar Krstajić, šef Kabineta direktora Uprave policije, Tamara Popović, savjetnica za medije u Upravi policije (članica Tima povjerenja LGBT zajednice i Uprave policije) i mr Aleksandar Saša Zeković, predsjednik Savjeta za građansku kontrolu policije koji je imenovan, rešenjem ministra unutrašnjih poslova, za koordinatora Tima povjerenja LGBT zajednice i Uprave policije.

To je bio izuzetno koristan sastanak fokusiran na policijsko planiranje u vezi LGBT inkluzije i potrebe da se unaprijedi bezbjednost LGBT zajednice i primjena policijskih ovlašćenja s tim u vezi.

Diskusija je vođena u nekoliko pravaca. Osim glavne teme - razmatranje predloga Uprave policije u vezi sa osiguranjem bezbjednosti LGBT osoba u Crnoj Gori - razgovarano je, na inicijativu predstavnika Uprave policije, i o organizacionim i tehničkim pitanjima u vezi sa nekim predloženim aktivnostima i značaju da Tim povjerenja LGBT zajednice i Uprave policije bude vidljiv i prepoznatljiv u policijskoj organizaciji. Istaknuto je, posebno u domenu rada na praćenju prijava, i izvještavanja o istima, da je važno imati policijskog službenika koji prati liniju po nasilju nad LGBT osobama. Diskutovano je i o kvalitetu prijava koje se podnose Upravi policije, posebno u vezi govora mržnje i prijetnji putem društvenih mreža, i konstatovano da Tim povjerenja treba unaprijediti dosadašnju praksu. Konstatovano je da to nije, još uvjek sistemski riješeno pitanje, i pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Upravi policije ne porepoznaje, nigde, LGBT pitanje ili rad po liniji marginalizovanih grupa. Određena moguće rešenja su kvalitetno diskutovana i jedan broj njih je integrisan u Operativno razvojni plan koji je prihvatljiv za Upravu policije.

Konstatovano je da se Ministarstvo za ljudska i manjinska prava od strane Uprave policije, i njenih predstavnika u Radnoj grupi za izradu Akcionog plana za implementaciju Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori, obavijesti, zbog konzistentnosti i kohezije svih partnera u procesu, da se usvojeni i potvrđeni program rada i konkretnih radnih zadataka Tima povjerenja LGBT zajednice i Uprave policije - Opšrativno razvojni plan Tima povjerenja - prepozna i usvoji, integralno, kao sastavni dio Akcionog plana u domenu bezbjednosti.