RAZGOVARANO O JAČANJU POVJERENJA ROMSKE ZAJEDNICE U POLICIJSKI SERVIS

RAZGOVARANO O JAČANJU POVJERENJA ROMSKE ZAJEDNICE U POLICIJSKI SERVIS
04 Feb

RAZGOVARANO O JAČANJU POVJERENJA ROMSKE ZAJEDNICE U POLICIJSKI SERVIS

Podgorica, 4. februar 2016. godine -  Predsjednikm Savjeta za građansku kontrolu policije, mr Aleksandar Saša Zeković, susreo se danas u Skupštini Crne Gore sa predstavnicima mlade romske inteligencije u sklopu konsultacija sa civilnom društvom.

Konsultativnom sastanku prisustvovali su Almir Tahiri, iz nevladine organizacije (NVO) “Roma Restart”, Elvis Beriša, iz NVO “Phiren amneca”, Mehmet Beriša iz NVO Mladi Romi Herceg Novi i Samir Jaha, iz podgoričke kancelarije ove NVO koja je i pružila podrška Savjetu za organizovanje konsultativnog sastanka.

Na konsultacijama je diskutovano o policijskoj praksi, primjeni policijskih ovčašćenja i pristupu policije prema romskoj etničkoj zajednici, mladima iz romske populacije koji su u sukobu sa zakonom, prosjačenju koje je ocijenjeno prioritetnom potrebom za partnersko djelovanje, angažovanju romskih asistenata u radu policije. Razgovarano je i o konkretnim primjerima postupanja policije, nasilja u porodici i vođenja prekršajnih postupaka.

Ocijenjeno je važnim da se uspostavi i nastavi proces konsultacija kako bi adekvatno pratila i podržavala inkluzija Roma i Egipćana u crnogorsko društvo u domenu bezbjednosti, primjene zakona i policijskih ovlašćenja.

Razgovorano je i mogućnostima programske saradnje posebno u domenu jačanja povjerenja u policijski servis kod romske manjine, prevazilaženju barijera i straha i poboljšanju kapaciteta policije sa pristup i komunikaciju romskim strukturama.

Na prvoj redovnoj sjednici Savjet je donio odluku da pristupi konsultacijama sa organizacijama za ljudska prava kao i da organizuje, lokalne, regionalne i tematske, konsultativne informativne sastanke sa građanskim strukturama.