PRVA KONFERENCIJA SLUČAJEVA ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI

PRVA KONFERENCIJA SLUČAJEVA ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI
19 Nov

PRVA KONFERENCIJA SLUČAJEVA ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI

Podgorica, 18.novembar 2015. godine - U Centru bezbjednosti (CB) Podgorica održana je Prva konferencija slučajeva o zaštiti od nasilja u porodici na kojoj je veoma otvoreno i argumentovano, na osnovu konkretnih slučajeva, diskutovano o policijskoj praksi u domenu primjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Skup koji su zajednički organizovali CB Podgorica i Savjet za građansku kontrolu rada policije (Savjet) predstavlja realizaciju ranijeg zaključka i preporuke Savjeta za građansku kontrolu policije, kojima je ukazano na potrebu unapređenja primjene policijskih ovlkašćenja u vezi sa zaštitom od nasilja u porodicii organizovanje fokusiranih diskusija ove vrste. 

Podsjećamo, Savjet je ocjenio da se nasilje u porodici treba profesionalno postaviti i predstaviti kao pitanje ukupne nacionalne bezbjednosti a nikako kao privatno ili porodično i pozvao Upravu policije da u saradnji sa zainteresovanim ženskim grupama organizuje, periodične, konferencije slučajeva o zaštitu od nasilja u porodici na kojima bi se partnerski, konstruktivno i odgovorno diskutovalo o primjeni zakonskih ovlašćenja policije.

Konferencija je okupila starešine i policijske službenike Stanice kriminalističke policije za suzbijanje krvnih delikata i nasilja u porodici i predstavnice i stručno osoblje nevladinih organizacija (NVO) “Centar za ženska prava”, “SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica” i “Sigurna ženska kuća”.

Predstavnice NVO Maja Raičević, Biljana Zeković, Ljiljana Raičević i Ana Jaredić govorile su, konkretno, o svim uočenim izazovima, primjedbama žrtava porodičnog nasilja i organizacija civilnog društva kako bi se kreirala rešenja za unapređenje primjene policijskih ovlašćenja i za kvalitetniju zaštitu i podršku prema žrtvama porodičnog nasilja.
 
Na konferenciji, koja je bila zatvorena za javnost, diskutovano je o 11 konkretnih slučaja i prepoznata je posvećenost starešina da se koriguje i unaprijedi policijsko postupanje.
 
Konferencija slučajeva će postati stalna zajednička aktivnost CB Podgorica, Savjeta za građansku kontriolu rada policije i NVO koje rade za žrtvama nasilja u porodici.

Na skupu je disktuvano i o sistematizaciji radnih mjesta koja treba podstaći unapređenje odgovornosti i specijalizaciju rada kao i problemu obustavljanja prekršajnih postupaka zbog izostanka ovlašćenih policijskih službenika.

Načelnik CB Podgorica, Jovica Rečević, i načelnik Odjeljenja bezbjednosti kriminalističke policije CB Podgorica, Siniša Stojković, snažno su podržali ovaj pristup u radu i u potpunosti implementirali preporuke Savjeta za građansku kontrolu rada policije.
 
 P R E D S J E D N I K
mr Aleksandar Saša Zeković