POVEĆANJE DOSTUPNOSTI I VIDLJIVOSTI  - SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE

POVEĆANJE DOSTUPNOSTI I VIDLJIVOSTI  -  SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE
01 Feb

POVEĆANJE DOSTUPNOSTI I VIDLJIVOSTI  - SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE

Podgorica, 31. januar 2015. godine - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, na lični zahtjev, posjetio je nekoliko vodećih crnogorskih organizacija za zaštitu ljudskih prava.

Zeković je, u prvom krugu konsultacija, posjetio sjedišta nevladinih organizacija "Institut Alternativa", "Građanska alijansa", "CEDEM - Centar za demokratiju i ljudska prava", "Akcija za ljudska prava" kao i Koaliciju NVO-a "Saradnjom do cilja".

Sa menadžmentom i osobljem ovih organizacija razgovarano je o policijskoj praksi i primjeni Zakona o unutrašnjim poslovima, integritetu policijske organizacije, primjeni policijskih ovlašćenja prema građanima, saradnji Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, i njenih organizacionih jedinica, sa organizacijama civilnog društva kao i o funkcionisanju i istinskim efektima rada Savjeta za građansku kontrolu rada policije, idejama i preporukama u pogledu budućeg rada i eventualne međusobne saradnje.

Posjeta Institutu Alternativa

U Institutu Alternativa (IA) predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, razgovorao je sa gospodinom Stevom Mukom, predsjednikom Upravnog odbora, i gospođom Dinom Bajramspahić, istraživačicom javnih politika.

IA je nevladina organizacija posvećena snaženju demokratskih procesa i dobrog upravljanja u Crnoj Gori kroz istraživanje i analizu opcija javne politike, kao i monitoring rada javne uprave. Ova NVO posebno je prepoznata u oblasti bezbjednosti i odbrane. Za više informacija o radu IA posjetiti http://institut-alternativa.org

U IA su ocijenili da je vidljivost i prepoznatljivost rada Savjeta za građansku kontrolu rada policije u opadanju. Iskazano je mišljenje da je građanima nedovoljna jasna pozicija i mogućnosti Savjeta u odnosu na ostala tijela koje se bave nadzorom policije - Etički odbor Uprave policije, Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u cjelini, Odbor za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Predložili su pokretanje informativne kampanje kako bi se građanima objasnila razlika i time povećala informisanost o samom Savjetu. Založili su se takođe za snažniju interakciju Odbora za odbranu i bezbjednost Skupštine Crne Gore sa drugim nadzornim tijelima, posebno ombudsman tijelima, kako bi se tematski isticala važna pitanja za integritet policije. Ukazano je da je izostalo objavljivanje češćih saopštenja i konkretnih slučajeva na kojima je Savjet radio. Pri budućem izvještavanju o radu Savjeta, iz IA predlažu da se više govori o sadržaju sjednica, uključujući i konkretne elemente predmeta koji su u radu. Predložili su da se to radi u formi po kojoj Vrhovno državno tužilaštvo izvještava javnost o svom radu. Predstavnici IA podržali su važnost praćenja implementacije usvojenih ocjena, zaključaka i izdatih preporuka Savjeta i ocijenili da je propust što Savjet nije uključen u proces pri izradi izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima. Predsjednik Savjeta informisao se i o aktuelnom regionalnom programu u kojoj učestvuje IA na čelu sa Centrom za bezbjednosnu politiku iz Beograda (RS) u sklopu kojeg će se pripremiti, na osnovu sofisticirane metodologije, regionalni izvještaj o korupciji u policiji.

Posjeta Građanskoj Alijansi (GA)

U Građanskoj Alijansi (GA) predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, razgovorao je sa gospodom Milanom Radovićem i Zoranom Vujičićem, koordinatorima programa ljudskih prava i vladavine prava. U razgovoru je kratko učestvovao i predsjednik GA gospodin Boris Raonić.

Kako je g. Radović član Savjeta Radio i Televizije Crne Gore a g. Vujičić, član Etičkog odbora Uprave policije MUP Crne Gore, dio razgovora s njima je vođen i u tom kontekstu.

GA je nevladina organizacija koja kvalitetno i efikasno doprinosi uspostavljanju građanskog i demokratskog društva, kroz jačanje kapaciteta i podršku građanskim inicijativama, zaštitu i promociju ljudskih prava i kontrolu rada državnih institucija. Ova NVO posebno je prepoznata po monitoringu policijskog postupanja i kvalitetnom izvještavanju o primjeni policijskih ovlašćenja. Za više informacija o radu GA posjetiti http://gamn.org

U GA su kao ključni prepoznali izazov vidljivost i pristupačnost Savjeta za građansku kontrolu rada policije i istakli važnost njegovog brzog rešavanja. Internet sajt Savjeta nije dovoljan način za komunikaciju s građanima. Zaključci i preporuke Savjeta trebaju biti dostupni javnosti i medijima, smatraju u GA, ali onda kada su aktuelni, ne samo na kraju godine kada se predstavlja izvještaj o radu za minulu godinu. Predložena je forma koju koristi Etički odbor pri predstavljanu rezultata svog rada. Iz GA su sugerisali snažnije povezivanje Savjeta sa parlamentarnim odborima, posebno odborom za ljudska prava i slobode i odborom za odbranu i bezbjednost, kroz podnošenje istima određenih informacija koje bi bile korisne za razmatranje problematike ljudskih prava građana Crne Gore i integriteta policije. Predsjednik Savjeta se informisao o aktuelnom projektu GA koji podrazumijeva posjete pritvorskim jedinicima centara bezbjednosti Uprave policije MUP Crne Gore. Podsjetio je da je najdetaljniji pregled poštovanja međunarodnih standarda kada je riječ o policijskom pritvoru minulih godina sprovodio upravo Savjet za građansku kontrolu rada policije kroz (ne)najavljene posjete njegovih članova. Predstavnici GA , složili su se, da yi izvještaju o obavljenom monitoringu mogu biti dobar reper/indfikator za praćenje sadašnjeg stanja. Predsjednik Savjeta je iskazao intresovanje da Savjet prati određene monitoring posjete GA i njenih partnera policijskim pritvorskim jedinicama.

Dogovoreno je da predstavnici civilnog društva, u Etičkom odboru Uprave policije, i Savjetu za građansku kontrolu rada policije, iniciraju pred ovim tijelima uspostavljanje međusobne zvanične komunikacije i saradnje ovih tijela.

Posjeta Centru za demokratiju i ljudska prava (CEDEM)

U CEDEM-u predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, razgovorao je sa gospodinom mr Nenadom Koprivicom, izvršnim direktorom CEDEM-a.

CEDEM je specijalizovana nevladina organizacija, think tank, koja prati, istražuje i analizira demokartsku tranziciju i ljudska prava, organizuje javne debate i nosilac je praktičnih djelovanja. Ova NVO je nedavno ranigirana, u okviru Programa Think-tankovi i Civilno društvo, Univerziteta Pensilvanija iz SAD-a, među 10 vodećih think-tank organizacija iz Centralne i Istočne Evrope. Za više informacija o radu CEDEM-a posjetiti http://www.cedem.me

U CEDEM-u je takođe istaknuta važnost veće i češće vidljivosti Savjeta u javnosti i medijima, onako kako je to bilo prvih godina njegovog rada. Sugerisano je da se to radi kroz mini kampanju koja bi mogla da uključuje i TV spot kako bi se građanima približila uloga i mandat Savjeta. Razgovarano je o korupciji u policiji kao i korupciji u širem bezbjednosnom sistemu. Predsjednik Savjeta se detaljno upoznao sa relevantnim izvještajima ove NVO u vezi te tematike kao i sa aktuelnim projektom jačanja kapaciteta u vezi sa mješovitom migracijom u sklopu kojeg se radi i na jačanju kapaciteta i izgradnji senzibiliteta granične policije za pristup osobama koje su tražioci azila.

Posjeta Akciji za ljudska prava (HRA)

U Akciji za ljudska prava (HRA), predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, razgovorao je sa gospođom mr Teom Gorjanc Prelević, izvršnom direktorkom.

HRA je neprofitna nevladina organizacija koja okuplja profesionalce i volontere na projektima koji mogu sistemski unaprijediti stanje ljudskih prava u Crnoj Gori. Prepoznata je po izuetno kvalitetnim i pouzdanim izvještajima i analizama u vezi stanja ljudskih prava u Crnoj Gori. Za više informacija o radu HRA posjetiti http://www.hraction.org

U HRA je istaknuto važnim da Savjet za građansku kontrolu rada policije osnaži svoju promociju, na jednostavan i razumljiv način, i uputi građane kako da mu se obrate i kako da mu pišu. Sugerisano je da je važno pratiti slučajeve koji još uvjek nisu djelotvorno procesuirani. Izvršna direktorka HRA posebno je sugerisala da Savjet za građansku kontrolu rada policije prati obrazovne programe u policiji, u vezi ljudskih prava, jer se na ta način, dugoročno, postiže bolja primjena policijskih ovlašćenja. Takođe, istakla je važnim da Savjet dobije precizne informacije o obrazovnoj strukturi policijskog sastava - posebno koliko je službenika završilo Policijsku akademiju i Pravni fakultet i da je važno razviti program edukacije ostalih policijskih službenika o ljudskim pravima. Razgovarano je o nizu konkretnih slučajeva koji su u minulom periodu bili predmet interesovanja/rada kako ove NVO tako i Savjeta za građansku kontrolu rada policije. Izvršna direktorka HRA gospođa Gorjanc Prelević sugerisala je uspostavljanje bliže komunikacije Savjeta sa Vrhovnim državnim tužilaštvom. Posebno je to važno prilikom rada na određenim predmetima kada zaintreresovana javnost ima pravo da zna da li se neka istraga vodi ili ne. Ona je istakla da vođenje krivičnih postupaka nije tajna stvar i da bi ta informacija mogla biti interesantna Savjetu u njegovom radu. Razgovarano je i o uslovnim osudama prema policijskim službenicima kao i ranijem i sadašnjem funkcionisanju Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije.

Posjeta Koaliciji NVO-a Saradnjom do cilja

Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, razgovorao je sa gospodinom Goranom Đurovićem, predsjednikom Upravnog odbora Koalicije nevladinih organizacija "Saradnjom do cilja".

"Saradnjom do cilja" je koalicija nevladinih organizacija čiji je cilj unapređenje okvira za razvoj i rad nevladinog sektora u Crnoj Gori i okuplja preko 80 NVO iz 15 opština u Crnoj Gori. Za više informacija o ovoj Koaliciji NVO-a posjetiti www.saradnjomdocilja.org

Gospodin Đurović je sugerisao da se zapisnici sa sjednica Savjeta i svi zaključci Savjeta objavljuju na sajtu. Založio se da se uspostavi kanal komunikacije sa nevladinim organizacijama i napravi odgovarajući plan s tim u vezi. Razgovarano je o odnosu i pristupu policije prema određenim društvenim grupama koje okupljaju ili s kojima rade pojedine organizacije članice ove Koalicije (osobe s invaliditetom, LGBT osobe, ...). Razgovarano je na koji način da rad, i obraćanje Savjetu, bude dostupnije organizacijama članicama.

Kako je g. Đurović član Savjeta Radio i Televizije Crne Gore dio razgovora s njim je vođen i u tom kontekstu, posebno u svijetlu izrade Programsko proizvodnog plana za 2015. godinu.

Razgovor sa članovima Savjeta nacionalnog javnog servisa "RTCG"

Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, obavio je razgovor, odvojeno, sa članovima Savjeta nacionalnog javnog servisa "Radio i Televizija Crne Gore" (RTCG) gospodinom Goranom Đurovićem i gospodnim Milanom Radovićem, koji su u ovo tijelo imenovani ispred organizacija iz oblasti ljudskih prava i sloboda.

Kako će Savjet RTCG uskoro usvojiti Programsko proizvodni plan za tekuću, 2015. godinu, sa članovima Savjeta iz reda civilnog društva, razgovarano je o mogućnosti redovnog i kvalitetnog predstavljanja policije preko nacionalnog javnog servisa i posebno svih oblika nadzora nad policijskom organizacijom. Konstatovano je da RTCG nema specijalizovanu emisiju posvećenu policiji. Ukoliko takvo rešenje nije moguće onda tematiku vezanu za policiju, primjenu policijskih ovlašćenja, promovisanje koncepta "Policija u zajednici", obrazovanje policije, približavanje policije građanima i osjetljivim društvenim grupama, kao i uspostavljani sistem nadzora nad policijom - unutrašnji, parlamentarni i građanski - možda treba plasirati preko postojećih sadržaja odnosno emisija - "Replika", "Okvir", "Otvoreno". Članovi Savjeta RTCG iz reda civilnog drušva snažno su podržali ovu inicijativu i najavili podršku prilikom usvajanja Programsko proizvodnog plana za 2015. godinu.