Ocjena Savjeta povodom postupanja Policije prema službeniku policije I.B