CPT : Izjava o principima vezanim za tretman lica lišenih slobode u uslovima COVID-19