U SVIM OPŠTINAMA RAD POLICIJE SA GRAĐANIMA KVALITETAN I BEZBJEDAN

U SVIM OPŠTINAMA RAD POLICIJE SA GRAĐANIMA KVALITETAN I BEZBJEDAN
15 Apr

U SVIM OPŠTINAMA RAD POLICIJE SA GRAĐANIMA KVALITETAN I BEZBJEDAN

Podgorica, 15. april 2020. godine - Uprava policije je uvažila preporuku Savjeta za građansku kontrolu rada policije o režimu rada centara i odjeljenja bezbjednosti jer je važno da se vodi računa o zdravlju građana i policijskih službenika a da se u pitanje ne dovede zaštita lične i imovinske sigirnosti. 

Savjet je ocijenio da treba uzeti u obzir da nemaju svi građani pristup internetskoj mreži i telefonu. Na odgovarajući način treba organizovati, omogućiti i podržati neposredno zaprimanje prijava i pristupa građana, kada je to neophodno, koji dolaze da prijave izvršenje nekog prekršajnog ili krivičnog djela. Ne može se uskratiti zaštita lične i imovinske sigurnosti.

Savjet je preporučio da policijski službenici budu snabdjeveni odgovarajućom zaštitnom opremom i sredstvima i da se odredi poseban prostor u kojem će se primati građani - poseban ulaz u zgradu/kancelariju ako je to tehnički izvodljivo, postavljanje kontejnerske kancelarije ili šatora ispred objekta policije. 

Integralni tekst preporuke Savjeta dostupan ovdje

Savjet je u potpunosti zadovljan postupanjem i konstatovao da je Uprava policije organizovala rad koji je u interesu javnosti, omogućava obavljanje redovnih policijskih poslova i zadataka a potrebna pažnja se vodi o zaštiti zdravlja građana i policijskih službenika.

Uprava policije je dostavila informaciju sačinjenu na osnovu dobijenih informacija od strane organizacionih jedinica Uprave policije - centara bezbjednosti:

 

 

Podgorica, Danilovgrad, Cetinje i Kolašin

 

U Centru bezbjednosti Podgorica sa pripadajućim odjeljenjima bezbjednosti Danilovgrad, Cetinje i Kolašin organizovano je obavljanje poslova na način da u jednoj kancelariji gdje je to moguće, bude samo jedan službenik, a ako objektivno to nije moguće, organizovano je da između službenika postoji socijalna distanca na rastojanju najmanje od 2 metra uz obavezu korištenja zaštine maske i rukavica. Takođe je jednom dijelu službenika određeno da obavljaju posao od kuće.

Kontakt između samih službenika i kretanje kroz zgradu CB Podgorica sveden je na najmanji mogući nivo, dok službenici koriste zaštitne maske i rukavica uz obaveznu socijalnu distancu.

Više puta je vršena dezinfekcija prostorija u zgradi CB Podgorica, koja će se u kontinuitetu i dalje vršiti. Takođe je vršena dezinfekcija prostora oko zgrade CB Podgorica, parking prostora i prostora oko ulaza u zgradu.

Svakodnevno se od strane higijeničarki vrši detaljna dezinfikovanje službenih prostorija i radnih površina u njima.

U zgradi CB Podgorica određena je poseban ulaz i posebna prostorija u kojoj se isključivo obavljaju razgovori sa građanima. Prilikom prijema građani su u obavezi da imaju zaštitnu masku i rukavice. U slučaju hitnosti ili prilikom lišenja slobode lica, policijski službenici koriste kompletnu zaštitnu opremu (zaštitno odijelo, maska, vizir, rukavice, naočare). Nakon obavljenog razgovora vrši se dezinfekcija prostorije.

Policijski službenici koji obavljaju poslove na terenu, koriste zaštitnu masku i rukavice, a u zavisnosti od službene radnje, u slučaju kada se obilaze lica koja su u samozolaciji, službenici na sebi nose kompletnu opremu (zaštino odijelo, maska, naočare, rukavice, vizir). Takođe se svakodneno vrši dezinfekcija službenih vozila.

Na zgradi OB Kolašin postoji automastka vrata koja suzaključana, tako da se sa građanima obavlja razgovor preko interfona, u slučaju da se sa građanima mora obaviti razgovor u prostorijama Odeljenja bezbijednosti, razgovor se obavlja u posebnoj prostoriji, uz korištenje zatitne maske i rukavica i obaveznu distancu, a nakon završene službene radnje vrši se dezinfekcija prostorija.

U prethodnom periodu više puta je vršena dezinfekcija svih prostorija u Odeljenju bezbjednosti.

U kancelarijama između službenika postoji obavezna socijalna distanca od najmanje od 2 metra. Takođe se svakodneno vrši dezinfekcija službenih vozila.

U prostorijama OB Danilovgrad takođe je određena prostorija, uz obaveznu socijalnu distancu od najmanje 2 metra,  gdje se obavlja razgovor sa građanima, a nakon završene službene radnje vrši se dezinfekcija prostorija. Za građane sa kojim se obavlja razgovor u prostorijama Odeljenja bezbjednosti obezbjeđene su zaštitne maske i rukavice.

U prethodnom periodu više puta je vršena dezinfekcija svih prostorija u Odeljenju bezbjednosti.

U kancelarijama između službenika postoji obavezna socijalna distanca odnajmanje od 2 metra. Takođe se svakodneno vrši dezinfekcija službenih vozila.

Na zgradi OB Cetinje postoji video nadzor i automatska vrata koja suzaključana, tako da se sa građanima obavlja razgovor preko interfona, u slučaju da se sa građanima mora obaviti razgovor u prostorijama Odeljenja bezbijednosti, razgovor se obavlja u posebnoj prostoriji, uz obaveznu socijalnu distancu, a nakon završene službene radnje vrši se dezinfekcija prostorija.

U prethodnom periodu više puta je vršena dezinfekcija svih prostorija u Odeljenju bezbjednosti.

U kancelarijama između službenika postoji obavezna socijalna distanca od najmanje od 2 metra. Takođe se svakodneno vrši dezinfekcija službenih vozila.

 

 

Budva

 

U Centru bezbjednosti Budva svi službenici zadužili su raspoloživu zaštitnu opremu (maske i rukavice). Ispred ulaza u Centar postavljene su plave trake kojima je određena distanca između stranki, razmaka 1.5-2.0 metra. U unutrašnjosti Centra postavljena su na vidnom mjestu sredstva za higijenu i dezinfekciju ruku. Redovno se vrši dezinfekcija svih radnih prostorija, kao i dezinfekcija svih službenih vozila.

Službenici Dežurne službe ostvaruju kontakte sa strankama fizički i putem telefona i na taj način im pružaju obavještenja i potrebne informacije.

Na glavnom ulazu u zgradu vidno je istaknuto obavještenje, da pravna i fizička lica podneske-prijave mogu podnositi preko Pošte Crne Gore ili putem elektronske pošte-mail-a, na adresu Centra bezbjednosti Budva.

Stranke fizičkim prisustvom u Centru mogu podnositi prijave isključivo u hitnim slučajevima (ukoliko se radi o prekršajima u skraćenom postupku, ili krivičnim djelima iz obalsti imovinskog kriminaliteta, ili nekih teških krivičnih djela).

U Centru bezbjednosti Budva nema prostorija koje su namjenski opredijeljene za boravak građana koji podnose pismeno, ali su shodno prednje navedenom preduzete sve mjere koje smo u mogućnosti preduzeti i realizovati u cilju zaštite građana i službenika koji preduzimaju konkretne službene radnje.

 

 

Bijelo Polje

 

U Centru bezbjednosti Bijelo Polje zaprimanje prijava se kao i obično, u najvećem broju slučajeva vrši putem telefona, međutim u onim  situacijama,  kada stranka ličnim prisutvom podnosi prijavu, zaprimanje prijave, prikupljanje obavještenja i drugi postupci sprovode se u posebno određenoj prostoriji. Takođe, saslušanja drugih lica obavljaju se u istoj, več određenoj prostoriji.

Od početka epidemije virusa Covid 19, ovaj Centar bezbjednosti sa pripadajućim Odjeljenjem bezbjednosti, je u sjedištu Uprave policije, zadužio raspoloživu količinu zaštitne opreme (maski i rukavica). Pored pomenute opreme, zaduženih kod Uprave policije, Centar bezbjednosti Bijelo Polje, u dosadašnjem periodu trajanja epidemije, dobio  je na raspolaganje, kao donaciju, od Opštine Bijelo Polje, drugih javnih ustanova i preduzeća s lokalnog nivoa, kao i privatnih donatora, dobio značajan broj zaštitnih maski i rukavica, kao i raspoloživu količinu sredstava i opreme za dezinfekciju.

Svakoga dana, od početka trajanja epidemije, na ulazu u krug CB, policijski službenik raspoređen na obezbjeđenju objekta, vrši dezinfekciju ruku svakog lica koje ulazi i izlazi iz CB B.Polje.Pored toga, u više navrata, rastvorom hlora vršena je dezinfekcija radnih prostorija, svih radnih površina a posebno prostorija dežurne službe i prostorijama za zadržavanje lica kao i posebne prostorije namijene za prijem stranaka. Na samom ulazu u objekat instaliran je i aparat za suvo pranje ruku.

 

 

Berane, Plav, Rožaje, Andrijevica i Gusinje

 

Centar bezbjednosti Berane,sa odjeljenjima bezbjednosti  Plav i Rožaje i stanicama policije Andrijevica i Gusinje poštuje izdate smjernice prilikom obavljanja poslova i zadataka. Svi zaposleni su u potpunosti upoznati  na dnevnom nivou sa svim instrukcijama smjernicama, preporukama  i brošurama Instituta za javno zdravlje i iste su istaknute na vidljivim mjestima kako u uunutrašnjosti, tako i na ulaznim vratima objekata, u skladu sa instrukcijama održavaju higijenu ruku, dezinfekciju, socijalno distanciranje, korišćenje zaštitnih maski i rukavica.

Prikupljanje obavještenja od lica koja nešto prijavljuju sveden je na minimum, vrši se preko dežurne službe i u dvije određene veće kancelarije uz korišćenje kompletne zaštitne opreme i socijalne distance. Glavni ulaz u CB je zaključan, a stranke ulaze preko dežurne službe koja je fizički odvojena staklenim pultom.

 

 

Bar i Ulcinj

 

CB Bar sa pripadajućim OB Ulcinj nema posebnu prostoriju za prikupljanje obavještenja od gradjana koji prijavljuju događaj ali se striktno vodi računa o upotrebi zaštitne opreme i poštovanje socijalne distance.

Centar bezbjednosti Bar sa pripadajućim odjeljenjem bezbjednosti Ulcinj su u okolnostima prduzimanja privremenih mijera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenjan ovog koronavirusa, u kontekstu predmeta ovog dopisa, preduzeli sledeće mjere:

- svim radno angažovanim službenicima obezbijeđena je zaštitna oprema (rukavice imaske, dokpolicijskislužbenickojisprovodelica u karantin imaju zaštitna odijela)

-  u koordinaciji sa Domom zdravlja, Veterinarskom ambulantom i JKP redovno se vrši dezinfekcija službenih prostorijaislužbenihprostorija,

- policijski službenici angažovani na poslovima za rad u dežurnoj službi imaju zaštitne maske i rukavice, rade iz izolovane prostorije (pristup moguć samo službenicima DS) gdje je kontakt sa licima koje žele lično podnijeti prijavu odvojen staklenom barijerom uz jasno definisano podnu oznaku za distancu uz korišćenje zašitne maske i rukavica (ukoliko su u mogućnosti),

- u dogovoru sa ODT krivične prijava protiv lica zatečenih da u vršenju KD "nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti" iz čl 287 st 1 KZCG podnose se u redovnom postupku bez uzimanjaizjaveodizvršioca. Postojeizuzeci u slučaju stranih državljana gdje se lica lišavaju slobode i sprovode ODT kao i u slučajevima gde ODT zahtjeva lišenje lica.

- Za sprovođenje lica lišenih slobode u ODT koristi se specijalno vozilko "marica" koja se nakon svakog sprovođenja dezinfikuje dok službenici koji preduzimaju navedene radnje koriste zaštitne maske i rukavice (isti je slučaj i u slučaju sprovodjenja lica u Karantin uz korišćenje zaštitnih odijela)

 

 

Nikšić, Šavnik i Plužine

 

U Centru bezbjednosti Nikšić kontinuirano se prate najnoviji savjeti, smjernice i preporuke Instituta za javno zdravlje Crne Gore, pa je u skladu sa navedenim donesena naredba o postupanju policijskih službenika prilikom obavljanja službenih poslova i zadataka, kako u samom sjedištu Centra (među samim zaposlenim) tako i prilikom kontakta zaposlenih i drugih lica.

Obezbijeđeno je povremeno vršenje dezinfekcije svih prostora u zgradi Centra bezbjednosti Nikšić, službenici se pridržavaju obaveze držanja socijalne distance i korišćenja raspoložive zaštitne opreme (rukavice i maske).

Svi građani koji dolaze u zgradu Centra bezbjednosti Nikšić iz razloga predaje bilo kakvog pismena (zahtjev, primjedba i sl.) upućuju se da isto urade ili elektronskim putem na javno dostupne adrese ili putem Pošte Crne Gore.

Prijem građana-stranaka koji prijavljuju prekršaj ili krivično djelo vrši se u privremenom objektu za prijem stranaka, ispred zgrade Centra bezbjednosti Nikšić. Obaveza je izlaska policijskog službenika u navedeni objekat kako bi se ostvarila komunikacija sa strankom.

Takođe, u istom objektu se vrši prikupljanje obavještenja, saslušanje osumnjičenih i preduzimanje drugih službenih mjera i radnji.

U slučaju potrebe ulaska stranke u službene prostorije lice mora obavezno da koristi zaštitnu masku i rukavice koje će mu bili obezbijeđeni od strane dežurne službe CB Nikšić, ako u datom trenutku nema zaštitnih rukavica lice mora da obavi obaveznu dezinfekciju ruku (dezinfekciono sredstvo ili pranje ruku).

Stranka se u službenim prostorijama može kretati samo u pratnji policijskog službenika.S tim u vezi, nakon završenih službenih mjera i radnji policijski službenici su po ulasku u zgradu u obaveziizvršitidezinfekcijuruku (dezinfekciono sredstvo ili pranje ruku shodno preporukama).

 U Stanicama Policije Šavnik i Plužine nema privremenog objekta za prijem stranaka, već policijski službenici preduzimaju službene mjere i radnje uz poštovanje svih preporuka za zaštitu od novog korona virusa.

 

 

Pljevlja i Žabljak

 

U krugu Centra bezbjednosti Pljevlja postoji prostorija koja je fizički odvojena od zgrade CB Pljevlja i u tojprostoriji policijski službenici (inspektori i vođe bezednosnog sektora) prikupljaju obavještenja na zapisnik odgrađana. Higijeničarka je zadužena da odmah po završenom poslu dezinfikuje prostoriju. Radi se o prostoriji veće kvadrature, opremljenom računarima, pa je moguće primjeniti socijalnu distancu između policijskih službenika i lica od koga se prikuplja obavještenje.

Prijave građana podnose se putem telefona ili putem interfona koji je instaliran na prijavnici CB Pljevlja, na način da građani prijave podnose bez ulaska u zgradu CB, čime je onemogućen pristup policijskim službenicima. U zgradu CB Pljevlja može ući samo lice koje je lišeno slobode, i to na alternativni način, direktno iz kruga CB Pljevlja, bez ulaska u zgradu CB-a.

Sva službena vozila se dezinfikuju nakon izvršenja službenog zadatka.

Održan je radni sastanak sa rukovodiocem Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima, kojom prilikom je zbog specifičnosti trenutne situacije usaglašen stav i dobijeno odobrenje tužioca, da policjski službenici Stanice kriminalističke policije prilikom postupanja prema licima koja su prekršila naložene mjere Ministarstva zdravlja ista ne dovode u službene prostorije CB Pljevlja radi prikupljanja obavještenja na zapisnik, već da se postupajući inspektor na licu mjesta, gdje je lice zatečeno i kontrolisano, informiše o svim detaljima i o tome s lica mjesta upoznaje dežurnog DT u ODT u Pljevljima, te da o preduzetim službenim radnjama kao i obavljenom razgovoru sa licem sačini službenu zabilješku, umjesto dovođenja u službene prostorije CB-a i prikupljanja obavještenja na zapisnik. Ova mjera, se naravno ne može odnositi na lica koja će biti lišena slobode i privođena nadležnom tužiocu u skraćenom postupku.

Prikupljanje obavještenja od građanina u slučajevima kada je to po nalogu postupajućegtužioca neophodno, se vrši u kancelariji koja je opredijeljena za tu namjenu i ista se nalazi izvan zgrade Stanice kriminalističke policije, a koja se redovno od strane higijeničarki dezinfikuje i u kojoj postoje uslovi za držanje socijalne distance između policijskog službenika i građanina.

 U Odjeljenju bezbjednosti Žabljak su preduzete sve objektivno mogućemjere koje su se mogle primijeniti od prilagođavanja procesa rada kroz izmjenu radnog angažovanja (posebno radno zaposlenih u sjedištu) kako bi se smanjili kontakti između zaposlenih a da se svi zadaci kvalitetno izvršavaju. Takođe se u tom dijelu strogo poštuje održavanje socijalne distance od najmanje 1,5 metara između zaposlenih i drugih lica.. U saradnji sa Opštinskim timom za zaštitu i spasavanje, omogućeno je vršenje redovne definfekcije prilaza, ulaza i svih potrebnih prostora u Odjeljenju bezbjednosti Žabljak.

Rad sa građanima i strankama je regulisan na način što je na ulaznim vratima istaknuto Obavještenje u kojem se stranke obavještavaju da sačekaju na ulazu do izlaska policijskog službenika (angažovanog u dežurnoj službi a koji ih vidi na sistemu video nadzora) i nakon razgovora preduzima dalje mjere poštujuću strogo socijalnu diistancu, a u slučajevima kada ima potreba da građanin uiđe u službene prostorije (radi davanja prijave ili sl.) i ukoliko nema kod sebe sredstava za zaštitu (masku i rukavice) policijski službenik će im obezbijediti navedena sredstva (od onih koje imamo na raspolaganju), a kojih bi u narednom periodu trebalo obezbijediti što više.

Ovo Odjeljenje nema mogućnost obezbjeđenja posebnog ulaza, posebne prostorije za rad sa građanjima i strankama, da bi svoj rad organizovalo na takav način. Takođe, dosadašnji vremenski uslovi (snijeg i sniježne padavine, niske temperature) nisu dozvoljavali postavljanje eventualno šatora u kojima bi se taj rad organizovao.

 

 

Herceg Novi, Tivat i Kotor

 

U Centru bezbjednosti Herceg Novi preduzimaju se aktivnosti u cilju prilagođavanja radne prakse kako bi smanjili broj društvenih kontakata između zaposlenih i povećali fizičku distancu na najmanje dva metra među zaposlenima, kao i između zaposlenih i drugih lica. Policijski službenici koriste zaštitnu opremu u vidu maski i rukavica, kao i dezinfekciona sredstva.

Na ulaznim vratima službenih prostorija CB Herceg Novi, OB Kotor i OB Tivat postavljen je poster sa upustvom i smjernicama Instituta za javno zdravlje o upotrebi zaštitne opreme (maske i rukavica), kao o održavanju higijene ruku, od strane zaposlenih policijskih službenika i gradjana prije ulaska u službene prostorije.

Na glavnim ulaznim vratima CB Herceg Novi, OB Kotor i OB Tivat na vidnom mjestu postavljeno je pisano obavještenje, povodom aktuelne situacije -  epidemije zarazne bolesti COVID 19, kojim se obavještavaju stranke ( građani i pravna lica), sa preporukom da podneske dostavljaju putem Pošte Crne Gore ili putem elektronske pošte. Takođe, ispred glavnog ulaza na vidnom mjestu je postavljen aparat koji sadrži preparate za dezinfekciju ruku svih službenika i građana prije ulaska u službene prostorije.

U službenim prostorijama-hodniku ispred prijavnice (dežurne službe) moguće je prisustvo samo jednog građanina, dok se ostali građani nalaze van službenih prostorija na otvorenom prostoru uz poštovanje mjera socijalne distance od dva metra. Takođe, policijski službenik dežurne službe (prijavnice) koji zaprima prijavu i gradjanina koji pristupa u službene prostorije da prijavi krivično djelo ili prekršaj se pridržavaju mjera socijalne distance uz sugerisanje građaninu u usmenoj komunikaciji od strane vođe dežurne službe ili  policijskog inspektora da, ukoliko nije neophodno i ne zahtjeva hitno postupanje, predmetnu prijavu dostave elektronskim putem ili putem telefona.

Prilikom obavljanja razgovora i prikupljanje obavještenja odgrađanina u kancelarijama službenici se pridržvaju preporučenih mjera zaštite (socijalna distanca, zaštitna oprema) u mjeri mogućeg.

Sa raspoloživom količinom zaštitnih sredstava se ophodi racionalno.

Svakodnevno,  platoispred CB Herceg Novi  sa naglaskom na ulazni dio zgrade, kao i na garažni dio i prostorije za zadržavanje dezinfikuju se od strane Vojske Crne Gore.

U Odjeljenju bezbjednosti Kotor je izvršena dezinfekcija svih unutrašnjih površina objekta odgovarajućim hemijskim sredstvima za dezinfekciju od strane ovlašćenog pravnog lica za tu vrstu posla. CB Herceg Novi, OB Kotor i OB Tivat nemaju posebne uslove za prijem stranaka, već se isti obavlja u prostorijama u kojima su se i do sada vršili prijemi, uz pridržavanje preporučenih mjera zaštite (socijalna distanca, zaštitna oprema) u mjeri mogućeg.