SNIMANJE POLICAJCA KOJI JAVNO PRIMJENJUJU SVOJA ZAKONSKA OVLAŠĆENJA U INTERESU JAVNOSTI I INTEGRITETA

SNIMANJE POLICAJCA KOJI JAVNO PRIMJENJUJU SVOJA ZAKONSKA OVLAŠĆENJA U INTERESU JAVNOSTI I INTEGRITETA
10 Feb

SNIMANJE POLICAJCA KOJI JAVNO PRIMJENJUJU SVOJA ZAKONSKA OVLAŠĆENJA U INTERESU JAVNOSTI I INTEGRITETA

Podgorica, 10. februar 2020. godine -  Savjet za građansku kontrolu rada policije je, postupajući po pritužbama građana iz Bara i Podgorice, nakon intenzivnog rada, pribavljenih izjašnjenja i sprovedenog postupka zaključio da građani imaju pravo da putem raspoloživog sredstva, slikom i zvukom, snimaju policijskog službenika koji obavlja policijski posao i primjenjuje policijska ovlašćenja u javnosti.

Savjet je ovo pitanje diskutovao sa Upravom policije i Agencijom za slobodan pristup informacijama i zaštitu podata od ličnosti koji su pokazali značajnu posvećenost i spremnost da se o svim spornim i nedovoljno poznatim pitanjima razgovora sa relevantnim stručnim i društvenim subjektima. 

Savjet je ocijenio da je ovo jedno od pitanja koje je od interesa i značaja za dalju demokratizaciju crnogorske policije i da iz tog razloga treba izaći sa jasnim i za građane korisnim i razumljivim ocjenama i preporukama. 

Savjet smatra da građani imaju pravo da putem raspoloživog sredstva, slikom i zvukom, snimaju policijskog službenika koji obavlja policijski posao i primjenjuje policijska ovlašćenja u javnosti. To može podrazumijevati različite situacije u svakodnevnom životu poput kontrole učesnika u saobraćaju, legitimisanje, hapšenje, postupanje na javnim okupljanjima, … Savjet cijeni da je to i u interesu policijskih službenika za koje bi moglo da se tvrdi da su navodno neprofesionalno postupali ili zlostavljali građane. Zabrana snimanja potkopava povjerenje javnosti u policijski servis. 

Građanin je dužan, pri tim aktivnostima, da postupi po naređenju policijskog službenika ukoliko je opomenut da ga svojim radnjama sprječava u redovnom i efikasnom obavljanju policijskog posla. U takvoj situaciji, ne prekidajući snimanje, građanin se, shodno izdatom upozorenju i naređenju, udaljava na pristojno i razumno rastojanje kako fizički ili glasom ne bi ometao policijskog službenika u njegovom redovnom poslu. Ukoliko građanin ne postupi na dati način, podrazumijeva se da će policijski službenik postupiti redovno i zakonito prema njemu. 

Policijski službenik ne može, bez odgovarajućeg naloga, oduzeti građaninu telefon ili drugo sredstvo kojim ga je prethodno snimao pri obavljanju policijskih poslova. Kako bi se izbjegla situacija da policijski službenik iz određenog ličnog razloga, na primjer prikrivanja sopstvenog ili neprofesionalnog postupanja svog kolege, želi da manipuliše sadržajem na telefonu, preporuka je građanima da taj sadržaj ili uređaj u cjelini drže zaključanim, što bi, bar na licu mjesta, usporilo i spriječilo nezakonito postupanje i uništavanje dokaza. Kako usljed insistiranja policijskog službenika da mu se preda telefon ne bi došlo da konflikta i situacije koja bi se mogla prerasti u ometanje ili omalovažavanje policijskog službenika, Savjet preporučuje da pri takvoj situaciji građanin preda telefon a zaštitu svojih prava i korekciju policijskog ponašanja zatraži pred nadzornim tijelima i sudom. Savjet vjeruje, imajući u vidu ukupan kredibilitet policije i ozbiljne rezultate postignute kod unaprjeđenja odgovornosti, da će takve situacije biti rijetke. 

Samo saznanje da mogu biti snimljeni tokom preduzimanja službenih radnji značajno utiče na ukupan pristup i ponašanje policijskih službenika prema građanima. Savjet ovdje ukazuje i na istorijski važnu ocjenu Agencije za slobodan pristup informacijama i zaštitu podata od ličnosti da se omogućavanjem snimanja afirmiše odgovornost a javni službenici podstiču da prilikom vršenja javnih ovlašćenja savjesno postupaju. 

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je informisala Savjet da je u kontekstu predmetnih pritužbi tj. snimanja policijskih službenika koji vrše službenu radnju na javnom mjestu, Savjet Agencije, na sjednici od 02. novembra 2018, zauzeo stav koji je objavljen i na web stranici Agenciji:           

                                „Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) video nadzor je propisan kao poseban vid obrade ličnih podataka. U članu 35 ovog zakona propisuje se način uvođenja video nadzora u javnom sektoru, privrednom društvu, drugom pravnom licu ili kod preduzetnika. Međutim, pitanje audio/vizuelnog snimanja službenog lica prilikom vršenja službene radnje od strane vozača ili saputnika nije uređeno istim. Vodeći računa o pravu na zaštitu ličnih podataka i pravu javnosti da zna, Savjet Agencije je stanovišta da prednost u konkretnom slučaju treba dati pravu javnosti da zna s obzirom da se radi o službenom licu koje obavlja službenu radnju. Dakle, ukoliko se ne radi o situacijama u kojima je snimanje službenog lica zakonski zabranjeno i ukoliko se snimanje vrši na način da se istim ne ometa tj. ne sprječava službeno lice u vršenju službene radnje, smatramo da ne postoje smetnje da isto bude snimano na javnom mjestu. Ovo iz razloga što se snimanjem službenog lica prilikom obavljanja službene radnje na javnom prostoru ne može povrijediti privatnost tog lica jer je isto na radnom zadatku i vrši javna ovlašćenja. Međutim, službeno lice se ne može snimati u službenim prostorijama jer je način vršenja video nadzora u službenom prostoru uređen Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U slučaju javnog objavljivanja snimljenog materijala ova Agencija nema ovlašćenje da sprovodi postupak nadzora već lice koje se nalazi na snimku, a koje smatra da mu je povrijeđeno pravo na zaštitu ličnih podataka, može pokrenuti sudski postupak. Cijeneći da se u javnosti posljednjih godina pojavljuje sve veći broj snimaka ovakve vrste nastalih upotrebom sredstava savremene tehnologije koja su svima dostupna, smatramo da se na ovaj način podstiču javni službenici da prilikom vršenja javnih ovlašćenja savjesno postupaju i afirmiše njihova odgovornost.“

Savjet ovom prilikom poziva i ohrabruje građane da podrže i pomognu rad Policije i dostave joj snimke i druge zapise koji bi mogli biti korisni za rasvjetljavanje nekog krivičnog ili prekršajnog djela. Video i drugi zapisi koji dolaze iz tzv. građanskog novinarstva mogu biti višestruko korisni u naporima policije da sprovodi zakon i bori se protiv kriminala.