SAVJET PROVJERAVA POZADINU KAMENOVANJA VOZOVA POZIV GRAĐANIMA NA SARADNJU A VLADI PREPORUKA DA POKRENE JAVNU KAMPANJU ZA ZAŠTITU IMOVINU ŽELJEZNICE

SAVJET PROVJERAVA POZADINU KAMENOVANJA VOZOVA POZIV GRAĐANIMA NA SARADNJU A VLADI PREPORUKA DA POKRENE JAVNU KAMPANJU ZA ZAŠTITU IMOVINU ŽELJEZNICE
22 Nov

SAVJET PROVJERAVA POZADINU KAMENOVANJA VOZOVA POZIV GRAĐANIMA NA SARADNJU A VLADI PREPORUKA DA POKRENE JAVNU KAMPANJU ZA ZAŠTITU IMOVINU ŽELJEZNICE

Podgorica, 22. novembar 2019. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, na inicijativu svog člana prof. dr Dražena Cerovića, uzeo je u rad provjeru postupanja policije u slučaju kamenovanja međunarodnog voza u Bijelom Polju, uz podsjećanje da se pitanjem kamenovanja motornih vozila u pokretu u saobraćaju bavio i u skorijem periodu (pogledati ovdje.)

S tim u vezi, Savjet se kod direktora Uprave policije pored inicijalnog događaja, slučaja kamenovanja međunarodnog voza u Bijelom Polju, naročito interesovao za sljedeća pitanja: Da li postoje operativna i druga saznanja, indicije, ko eventualno stoji iza svih tih napada na imovinu željeznice i postoje li saznanja ko eventualno finansira takve akcije i da li iza svega stoje lica ili subjekti koja imaju ekonomsku korist od toga?; Da li Uprava policije ima operativna i druga saznanja da iza kamenovanja vozova na relaciji Nikšić - Podgorica stoje auto prevoznici koji drže linije na toj relaciji?; U kojem domenu se može unaprijediti komunikacija i saradnja sa državnim tužilaštvom i socijalnim radom u vezi ove problematike?

Direktor Uprave policije, dr Veselin Veljović, je uputio Savjetu detaljan odgovor koji je integralno dostupan ovdje

U svom odgovoru koji je tretirao pitanje kamenovanja međunarodnom voza u Bijelom Polju, Uprava policije je obavjestila Savjet da je dana 31.10.2019g u 16.55 sati Želježnica Crne Gore obavijestila Dežurnu službu Centra bezbjednosti Bijelo Polje da je u mjestu Nedakusi kamenovan međunarodni voz broj 431 na relaciji Beograd - Bar, kojom prilikom je polomljeno jedno staklo na vagon restoranu. S tim u vezi, policijski službenici CB Bijelo Polje su preduzeli opsežne mjere i radnje, i na osnovu operativnih saznanja i prikupljenih informacija identifikovali tri maloljetna lica, počinioce ovog djela: Č.D. (2004.), H.I. (2003.) i T.R. (2004.), učenici iz mjesta Nedakusi. Nakon dostavljanja spisa predmeta ODT u Bijelom Polju 12.11.2019, tužilac se izjasnio da se protiv Č.D. podnese krivična prijava u redovnom postupku zbog krivičnog djela uništenje ili oštećenje tuđe stvari iz člana 253 st.1 KZ CG. 

Uprava policije je obavijestila Savjet o neposjedovanju operativnih saznanja o tome ko eventualno stoji iza napada na imovinu Željeznice, eventualnom finansiranju akcija u korist pojedinaca ili subjekata koji bi imali ekonomsku korist od ovakvih aktivnosti, uz ocjenu da se prema podacima sa kojima su trenutno raspolagali radilo isključivo o individualnim događajima. 

U kontekstu konstatacije Savjeta da li iza kamenovanja vozova na relaciji Nikšić - Podgorica stoje auto prevoznici koji saobraćaju na toj relaciji, Uprava policije je obavijestila da iznijeto ne može potvrditi, te da je Željeznički prevoz AD Podgorica, tokom 2019, prijavio CB Nikšić tri slučaja oštećenja putničkih vozova na ovoj relaciji, kamenovanjem od strane NN lica, i to: 10.02.2019, 19.03.2019 i 10.10.2019. godine, a u sva tri slučaja kamenovanje se dogodilo u trenutku odlaska voza iz stanice Nikšić. S tim u vezi, službenici policije su preduzimali konkretne mjere u prikupljanju obavještenja, pronalasku materijalnih dokaza, pretrage terena, lociranja i izuzimanja zapisa sa video nadzora i slično, na osnovu kojih je identifikovano jedno maloljetno lice, koje je podvrgnuto poligrafskom ispitivanju, i poligrafski je reagovalo na direktna pitanja u vezi sa događajima kamenovanja, ali nije priznalo izvršenje djela, dok drugi materijalni dokazi koji ukazuju na osnovanu sumnju počinjenja djela nijesu bili pronađeni. Od Željeznice je traženo dostavljanje snimaka sa kamera, koje postoje na vozovima marke CAF, a koje imaju ulogu retrovizora i eventualno bi mogle pomoći u lociranju tačnog mjesta nastanka oštećenja i identifikovanju počinioca, ali kako je policija obaviještena od direktora lokalnog ŽPCG iste nijesu bile u funkciji zbog slabe vidljivosti, neispravnosti te nepouzdanosti sistema. 

Uprava policije u nastavku svog odgovora navela je i događaj od 01.11.2019. godine kada je kamenovanjem polomljeno jedno bočno staklo na lokalnom vozu na relaciji Bar - Podgorica, u naselju Zabjelo, kada je operativnim radom identifikovano više lica počinilaca, starosti izmedu 13 i 17 godina. 

U iznijetom kontekstu, Savjet je informisan da su u više navrata sprovođene operativne akcije „Kolosijek“, sa ciljem sprječavanja kamenovanja vozova i oštećenja imovine željeznice, te da obzirom da su u većem broju slučajeva u kojima su otkriveni počinioci ovih djela bila maloljetna lica, Uprava policije pri stavu da se u „trouglu“ policija, tužilaštvo, socijalni sektor mogu preduzeti dodatne aktivnosti na unaprijeđenju rada sa djecom u sukobu sa zakonom. 

Oblast suzbijanja i sprječavanja maloljetničkog kriminaliteta u radu Uprave policije Crne Gore, kako je navedeno, ima poseban značaj i profesionalan tretman s obzirom na psihofizičku, socijalnu i društvenu ulogu djece i maloljetnika. 

Namjera Uprave policije je da rad na suzbijanju maloljetničke delinkvencije prvenstveno bude preventivnog karaktera, međutim kao i kod drugih oblika kriminaliteta i u ovoj oblasti se ne može izbjeći i isključiti represivan metod djelovanja. Najveći uticaj na mlade imaju porodica, škola i društvo, a negativni uticaj kombinacije ova tri faktora nesumnjivo dovodi do delinkventnog ponašanja. U zaključnici svog odgovora direktor Uprave policije uz konstataciju da kako su mladi bogatstvo i budućnost društva policija, kada je god to moguće, poseže za alternativnim mjerama, te da sprječavanje ovakvih i sličnih događaja nije samo u domenu navedenih organizacija, već u širem institucionalnom okviru, posebno pojačanim psihološko edukativnim i marketinškim pristupom, u cilju prevashodnog podizanja svijesti.

Savjet ističe profesionalizam i pozdravlja promptnu reakciju Uprave policije i istovremeno poziva građane, koji imaju neku korisnu informaciju o eventualnoj interesnoj pozadini ovih napada na javnu imovinu, da istu jave Savjetu za građansku kontrolu rada policije putem ove elektronske adrese: support@kontrolapolicije.me

Savjet poziva Vladu da razmotri mogućnosti za pokretanje određene javne kampanje kojom će se pomoći mladima u sukobu za zakonom i smanjiti pojave kamenovanja vozova i oštećenja imovine željeznice.