SAVJET POZDRAVLJA I PODRŽAVA PREIMENOVANJE SAJ U PTJ

SAVJET POZDRAVLJA I PODRŽAVA   PREIMENOVANJE SAJ U PTJ
18 May

SAVJET POZDRAVLJA I PODRŽAVA PREIMENOVANJE SAJ U PTJ

Podgorica, 18. maj 2019. godine - Preimenovanje Specijalne antiterorističke jedinice” (SAJ) u “Protiv-terorističku jedinicu” (PTJ) predstavlja važan početni korak u distanciranju specijalne policije od ranijih kršenja ljudskih prava u prošlosti, kompromitovane prakse i popravljanju reputacije ocijeni je Savjet za građansku kontrolu rada policije. 

Savjet za građansku kontrolu rada policije je pozdravio tu odluku i ocjenio potrebnim podržati direktora Uprave policije, dr Veselina Veljovića, da nastavi sa neophodnom reformom kako bi se crnogorska policija u cjelini prepoznala kao otvorena i pouzdana organizacija čiji se rad, bez izuzetaka, zasniva na vladavini prava. 

Savjet je konstatovao da su ministar unutrašnjih poslova, Mevludin Nuhodžić, i Uprava policije preduzeli određene ozbiljne aktivnosti čiji je cilj da se unaprijedi vladavina prava, bezbjednost građana i poštovanje ljudskih prava. 

Za građansku kontrolu rada policije je od suštinske važnosti da se konačno prevaziđe policijska kultura koja je potpuno ograničavala demokratski nadzor i tužilačke istrage i generisala, sasvim osnovano, snažna negativna raspoloženja u javnosti prema policiji. Savjet konstatuje da su ozbiljne primjedbe po tom pitanju saopštili i najviši predstavnici crnogorske sudske vlasti. Brojni primjeri nezakonitog djelovanja ranijeg SAJ-a predmet su pažnje međunarodnih tijela i nepovoljno se odražavaju na spoljno-političku poziciju i ugled zemlje.  

Novo ime jedinice specijalne policije simbolički ali može i praktično da predstavlja i priliku za novi početak. Zato, Savjet cijeni da je dobar trenutak da se rukovodstvu Uprave policije na vrijeme preporuče određeni standardi i aktivnosti kako bi se kredibilitet ove jedinice gradio i čuvao na ozbiljan način i kako PTJ ne bi djelovao u sijenci ranijeg SAJ.

Za Savjet je važno da se osnaže profesionalna razmišljanja i konkretne aktivnosti kako bi se postepeno, vremenom, bez ugrožavanja operativne funkcionalnosti i rezultata, u značajnom smislu promjenio personalni sastav sadašnjeg PTJ. Savjet vjeruje da će to, uz promjenu imena, pomoći i reputaciju PTJ kod međunarodnih partnera i otvoriti brojne nove razvojne mogućnosti.

U vezi sa tim za Savjet je ključno da se ozbiljno povede računa o regrutaciji i selekciji budućih službenika specijalne policije. Savjet ocjenjuje neprihvatljivim i profesionalno štetnim da se u sastav specijalne policije uključuju tek svršeni pitomci Policijske akademije bez obzira na njihove stvarne psiho-fizičke sposobnosti. 

Uz ostale, odlučujući, noseći, uslov za prijem u specijalnu policiju mora biti određeno radno iskustvo na početnim, osnovnim, policijskim poslovima i zadacima koji naročito uključuju terenski rad i kontakt sa građanima i izgradnju senzibiliteta i komunikacije. Savjet preporučuje direktoru Uprave policije da taj period rada, kao uslov, ne budi kraći od tri godine.

Osim toga, jednako važno, i da se policijski službenik koji se pridružuje specijalnoj policiji ima prihvatljivo i profesionalno policijsko ponašanje u određenom, posmatranom, vremenskom periodu odnosno da se za istog ne vežu ozbiljniji incidenti i događaji u vezi sa disciplinskom i krivično-pravnom odgovornošću. 

Savjet smatra da navedeni uslovi, tačke 8. i 9, trebaju da važe za prijem u PJT, Posebnu jedinicu policije i interventne sastave centara bezbjednosti. 

Savjet ukazuje da službenici PTJ moraju, već sada, imati vidne i neupitne identifikacione oznake u svakoj situaciji, bez obzira na vrstu konkretnih poslova i zadataka koje obavljaju u određenom trenutku. Savjet je ranije ukazao da oznake moraju biti odgovarajuće veličine i boje kako bi bili vidljive i čitljive sa odgovarajuće udaljenosti u svim uslovima. Savjet ocjenjuje da poboljšanja ove vrste ne zahtijevaju ponovnu diksusiju o novim uniformama već treba razmišljati, ukoliko je to stvarno potrebno, o najjednostavnijim dodacima na postojeću uniformu/opremu. Savjet je i ranije ukazao da ova rješenja treba praktično provjeriti i konsultovati odgovarajuću struku, prije svega medicinsku, kako bi se jasno utvrdilo koja je veličina i boja identifikacije optimalna za čitljivost na daljinu od recimo 10 metara. 

Građanska kontrola policije očekuje da komadant Miloš Radulović uzme u obzir  lekcije iz prošlosti, kada je riječ o ovoj jedinici, kako bi obezbijedio efikasno, skladno i zakonito djelovanje PTJ i nastavio da jača njen kontakt sa zajednicom i javnošću. Savjet je prvo zvanično tijelo koja je odlučno stalo u zaštitu ličnog i porodičnog integriteta policijskog službenika Radulovića i podržalo njegov profesionalni pristup u borbi protiv kriminala. Savjet je uvjeren da će ovaj policijski starješina svoju energičnost i profesionalizam maksimalno ugraditi u jačanje PTJ, što podrazumijeva i jačanje odgovornosti za ljudska prava građana.

Preporuke Savjeta dostupne ovdje.