SAOPŠTENJE SA VANREDNE SJEDNICE SAVJETA

SAOPŠTENJE SA VANREDNE SJEDNICE SAVJETA
19 Feb

SAOPŠTENJE SA VANREDNE SJEDNICE SAVJETA

Podgorica, 19. februar 2019. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije izdaje saopštenje sa vanredne sjednice okončane u 21h: 

Analizom i pregledom svih pristiglih pritužbi i njihovih dopuna, medicinske dokumentacije, video snimaka koje su građani (podnosioci pritužbe) dostavili Savjet konstatuje da nije došlo do prekoračenja policijskih ovlašćenja utvrđenih Zakonom o unutrašnjim poslovima. 

Savjet je utvrdio da ne postoji osnovanost tvrdnji da je došlo do “brutanog policijskog prebijanja” jer to ne potvrđuju formulacije iz pritužbi niti dostavljeni video materijali. 

Utvrđeno je da je postupanje policije u predmetnom slučaju bilo u skladu sa Zakonom unutrašnjim poslovima i principom srazmjernosti u primjeni ovlašćenja.

Savjet konstatuje da je sa načelnikom CB Bar, Dragom Spičanovićem, u radu na ovom predmetu imao odgovarajući komunikaciju i naišao je na punu otvorenost kada je riječ o pristupu službenoj dokumentaciji i traženim odgovorima. Ostvarena komunikacija treba da postane model i pozitivni primjer odnosa Uprave policije prema građanskom radu policije i njegovom blagovremenom i efikasnom radu. 

Polazeći od činjenice da je Policija javni servis u službi građana sa primarnom ulogu i funkcijom da primijeni zakon, Savjet za građansku kontrolu rada policije upućuje direktoru Upravi policije sljedeće preporuke: 

  • Prva preporuka - Savjet preporučuje da se u cilju unaprijeđenja razumijevanja i primjene zakonskih rješenja u Upravi policije izrade smjernice za primjenu policijskih službenika prema trudnici, bolesnom, starom, i prema licu za koje se opravdano pretpostavlja da bi se privođenjem bitno pogoršalo njegovo zdravlje.
  • Druga preporuka - Savjet preporučuje da direktor Uprave policije uputi instrukciju, prema svim CB, da su svi policijski službenicima, bez obzira da li su pri izvršavanju policijskih zadataka u uniformi ili civilu, dužni da se legitimišu pri vršenju službenih radnji u skladu sa st.1 i 2 člana 29. Zakona o unutrašnjim poslovima. 
  • Treća preporuka - Savjet preporučuje da direktor Uprave policije uputi instrukciju prema svim policijskim službenicima da u svim situacijama, uključujući i onu kada pruža asistenciju, Policija jasno saopšti osnov i svrhu primjene policijskih ovlašćenja.

 Categories: SJEDNICE, KONTROLAPOLICIJE