PROVJERA POSTUPANJA POLICIJE POVODOM NAVODA O UGROŽENOJ BEZBJEDNOSTI POLITIČARA DR DRITANA ABAZOVIĆA

PROVJERA POSTUPANJA POLICIJE POVODOM NAVODA O UGROŽENOJ BEZBJEDNOSTI POLITIČARA DR DRITANA ABAZOVIĆA
03 Dec

PROVJERA POSTUPANJA POLICIJE POVODOM NAVODA O UGROŽENOJ BEZBJEDNOSTI POLITIČARA DR DRITANA ABAZOVIĆA

Savjet za građansku kontrolu rada policije, na inicijativu mr Aleksandra Saše Zekovića, prati postupanje policije u vezi sa navodima Građanskog pokreta “URA” da je ugrožena bezbjednost njihovog predsjednika i poslanika u Skupštini Crne Gore g. dr Dritana Abazovića.

S tim u vezi Savjet je od Uprave policije (UP) zatražio da informiše sljedeće:

                1. Koje je konkretno aktivnosti UP preduzela u pogledu procjene bezbjednosnih rizika u odnosu na g. Abazovića?

                2. Da li su i koje su prijetnje upućene g. Abazoviću prijavljene UP i što je tim povodom konkretno preduzeto?

                3. Da li su UP poznati navodi iz javnosti da g. Abazovića navodno obezbjeđuju i čuvaju pripadnici stranih službi?

                4. Da li su tačni navodi GP URA da UP nije odgovorila na njihove dopise (2) i šta je UP konkretno učinila odnosno kako je postupila povodom tih obraćanja?

                5. Da li UP smatra da je uredno i blagovremeno odgovorila na dopise kroz pozivanje i prijem na razgovor funkcionere GP URA i da li je tom prilikom to i naglašeno i šta je konkretno saopšteno tom prolikom i koji je zaključak te ostvarene neposredne komunikacije?

                6. Kako UP gleda/ocjenjuje navode DN Dan da iza navodnog ugrožavanja bezbjednosti g. Abazovića stoji regionalni kriminalni klan na čelu sa Keljmendijem i da li u konkretnom slučaju se registruju određena prikrivanja činjenica od strane bezbjednosno-obavještajne zajednice odnosno manipulacija i politizacija od strane konkretne političke asocijacije?

Predsjednik Savjeta, advokat Zoran Čelebić, zatražio je hitnost u pružanju traženih odgovora. 

Direktor Uprave policije, dr Veselin Veljović, je informisao da Uprava policije u kontinuitetu preduzima zakonom propisane aktivnosti na zaštiti Dritana Abazovića. 

Naime, g. Zoran Mikić je 3. septembra 2020. godine podnio Upravi policije Zahtjev za izradu bezbjednosne procjene ugroženosti Dritana Abazovića i njegove imovine koji je Uprava policije proslijedila Agenciji za nacionalnu bezbjednost radi daljih radnji, jer je shodno Odluci o određivanju ličnosti, objekata i prostora koje obezbjeđuje Uprava policije, ovaj državni organ nadležan za izradu iste. 

Pored navedenog, Uprava policije je pristupila aktivnostima iz svoje nadležnosti u cilju prikupljanja saznanja o ugroženosti Abazovića. Tačnije, zahtjev za prikupljanje svih operativnih podataka i saznanja u vezi sa eventualnim ugrožavanjem bezbjednosti g. Abazovića, od strane Sektora za obezbjedenje licnosti i objekata upućeni su zahtjevi Centru bezbjednosti (CB) Podgorica i Centru bezbjednosti (CB) Bar. 

Uprava policije je informisala Savjet da su u periodu od podnijetog zahtjeva preduzete i operativne mjere i radnje u cilju zaštite g. Dritana Abazovića. 

Dalje, g. Mikić je 22. septembra 2020. godine pozvan u Upravu policije radi sastanka sa pomoćnikom direktora Uprave policije g. Draganom Blagojevićem kojom prilikom je upoznat sa preduzetim mjerama i radnjama iz domena Uprave policije na okolnosti zahtjeva za izradu bezbjednosne procjene. U kontekstu iznijetog pitanja, Agencija za nacionalnu bezbjednost je službeno informisala da na osnovu svih podataka kojima je raspolagala ne postoje operativni podaci i saznanja koji bi ukazivali na ogrožavanje bezbjednosti, a takođe, na osnovu prikupljenih podataka Sektora kriminalističke policije, CB Podgorica i CB Bar, operativni podaci i saznanja koji bi ukazali da je Dritanu Abazoviću ugrožena bezbjednosti nijesu postojali. Uprava policije je informisala Savjet da je sa svim navedenim upoznat g. Mikić kada mu je i saopšteno da će nadležne bezbjednosne službe nastaviti sa prikupljajanjem svih podataka i saznanja koja se tiču  bezbjednosti g. Dritana Abazovića, da će se isti centralizovati, sagledavati, procjenjivati, i da će, ukoliko se za tim ukaže opravdana potreba, u komunikaciji sa Mikićem i Abazovićem, Uprava policije preduzeti i druge potrebne mjere i radnje iz domena svoje nadležnosti. 

Ovom prilikom, kako je informisao direktor Uprave polcilje, g. Zoran Mikić je obaviješten da će Uprava policije, iz preventivnih razloga, u narednom periodu preduzimati mjere i radnje iz djelokruga svoje nadležnosti, po mjestu boravka i kretanja Dritana Abazovića do kojih budu dolazile bezbjednosne službe u narednom periodu, o kojima će biti upoznati. 

Gospodin Mikić je u razgovoru sa pomoćnikom direktora Uprave policije, g. Blagojevićem, naveo da ni njihovi organi partije nemaju sazanja i ne očekuju da bi neko mogao ugroziti bezbjednost Dritana Abazovića, ali da postoji bojazan da neki pojedinac, vođen osjećanjima i ličnim razlozima, eventualno pod uticajem alkohola, u mjestu kretanja ili boravka Abazovića, može izvršiti verbalni ili drugi napad.

Uprava policije je informisala Savjet da je g. Mikiću saopšteno i da je preporuka da uvijek, kad god za tim postoji potreba ili kada procijene za neophodno, on ili Dritan Abazović ostvare komunikaciju sa organizacionim jedinicama Uprave policije nadležnim za teritoriju koja je mjesto njegovog stanovanja, kretanja i boravka, kao i sa Sektorom za obezbjeđenje ličnosti i objekata. 

U nastavku odgovora  koji je direktor dostavio Savjetu je navedeno da Upravi policije nije podnijeta nijedna prijava o ugroženosti Dritana Abazovića ali da je policija zajedno sa nadležnim tužilaštvima preduzimala aktivnosti na provjeri navoda sa kojima je upoznata iz medija i medijskih nastupa pojedinaca, da je sprovodila opsežne provjere sa ciljem utvrđivanja činjenica, te da će ukoliko tokom preduzimanja policijskih mjera i radnji dođe do osnova sumnje o ugrožavanju bezbjednosti od strane pojedinca ili grupacije, o svemu neodložno upoznati nadležnog državnog tužioca, i sprovesti kontinuirane aktivnosti u cilju zaštite života i imovine. 

Savjet je obaviješten i da je Uprava policije identifikovala osobu koja je putem društvenih mreža Abazoviću uputila prijetnju i da je rad na tom predmetu bio u toku, obzirom da se lice nalazilo u inostranstvu. 

Shodno zakonskim procedurama, Dritan Abazović i svi oni koji posjeduju bilo kakve informacije o njegovoj ugroženosti imaju mogućnost da obavijeste nadležne državne organe o eventualnim saznanjima.

Što se tiče navoda da Dritana Abazovića obezbjeđuju pripadnici stranih službi Uprava poiicije sa tim navodima nije upoznata niti o tome ima saznanja. U odnosu na obezbjeđenje Abazovića Uprava policije je informisala da je upoznata od strane g. Mikića da je shodno mogućnostima organizovana „unutarpartijska" pratnja Dritana Abazovića, u smislu da je uvijek sa njim u društvu neko od članova partije, a sve u cilju da bi se izbjegli i spriječili eventualni incidentni događaji na štetu g. Abazovića.

Takođe, Uprava policije je informisala da joj je Građanski pokret URA dostavio dopis i to Zahtjev za izradu bezbjednosne procjene ugroženosti Dritana Abazovića i njegove imovine, po čemu je Uprava policije postupila i zainteresovane strane obavjestila o rezultatatima.

Uprava policije je Savjetu saopštila da “medijske navode stavija u kontekst ukupnih dešavanja, operativnih saznanja i informacija na osnovu kojih preduzima konkretne aktivnosti, Eventualne pokušaje političke zloupotrebe ili manipulisanje tretiramo kao u prethodnom kontekstu. U odnosu na navedeno Uprava Dollciie vrši selekciju i provjeru svih podataka i informacija”.

Uprava policije je informisala Savjet za građansku kontrolu rada policije da se 27. novembra 2020. godine direktor Uprave policije zajedeno sa Zoranom Lazovićem sastao sa Fatmirom Bajramijem iz Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala policije Kosova i sa Toninom Vocajem, pomoćnikom direktora za Sektor kriminalističke policije albanske policije povodom operativne saradnje tri policije.

Tokom razgovora od predstavnika albanske i kosovske policije direktor crnogorske policije je zatražio informaciju o tome da li raspolažu bilo kakvim operativnim i konkretnim saznanjima da li bilo kom građaninu Crne Gore ili političkim liderima prijeti opasnost od kriminalnih klanova i članova organizovanih kriminalnih grupa sa područja Albanije i Kosova, te da li je crnogorskim građanima ili političkim liderima bezbjednost na bilo koji naćin ugrožena.

“Predstavnici bezbjednosnih službi Albanije i Kosova potvrdili su da do sada ne postoje operativna saznanja niti konkretne informacije o ugroženosti bilo kog crnogorskog građanina ili političkog lidera” navedeno je u odgovoru Uprave policije na zahtjev Savjeta za građansku kontrolu rada policije. 

O pokrenutoj inicijativi Savjeta povodom navoda o ugroženoj bezjednosti gosp. dr D. Abazovića pročitati ovdje

Integralni odgovor Uprave policije dostupan ovdje