POLICIJI POBJEGAO PROVALNIK

POLICIJI POBJEGAO PROVALNIK
17 Jun

POLICIJI POBJEGAO PROVALNIK

Podgorica, 17. jun 2023. godine -. Savjetu za građansku kontrolu rada policije pritužbom se obratila građanka gospođa M.K. iz Podgorice žalbom na postupanje policijskih službenika povodom krađe od 10. decembra 2022. godine kada su iz kancelarije/radionice njenog supruga otuđeni određeni predmeti. Policijski službenici, prema njenim navodima, nijesu blagovremeno preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Podnositeljka je naročito istakla da policijski službenici nijesu blagovremeno izuzeli video nadzor sa njihove kuće niti označili ili identifikovali osumnjičeno lice a koje su smjestili u Klinički centar, niti na adekvatan način pokušali otkriti lokaciju gdje se nalaze njihove otuđene stvari.

Naime, u opisu postupanja policije je navedeno da je dana 10.12.2022. godine kuća u kojoj se nalaze kancelarija i radionica njenog supruga opljačkana, te da je kako su je tek sljedećeg djeca obavijestila o događaju policiju pozvala 11.12.2022. godine oko 10h kada je za kratko vrijeme stigla ekipa sa inspektorom R. i još nekoliko lica. Ovom prilikom konstatovano je da je pored mašina oduzet i DVR uređaj za snimanje video nadzora, te je policiju uputila na kamere na njihovoj porodičnoj kući za koje su joj rekli da sama pregleda, a cjelokupan uviđaj su obavili u kratkom vremenskom intervalu. Potom, podnositeljka pritužbe policiju je uputila i na video nadzor na zgradi Osnove škole “Dr Dragiša Ivanović”, kojoj su na njeno insistiranje pristupili 14.12.2022. godine. Tokom istrage ovog slučaja građanka je u više navrata iskazala svoje nezadovoljstvo radom policije, a izjavu o predmetima koji su otuđeni, po pozivu, suprug i ona su dali tek 15.12.2002. u prostorijama CB Podgorica, bez notiranja serijskih brojeva mašina koju okolnost je ocijenila bitnom. Video nadzor policija je u kratkom vremenskom intervalu pregledala, ni jedan nije izuzela, a video zapis sa osnovne škole, građanka je, na svoje insistiranje, sama pregledala, ali joj ga policija nije tražila na uvid. Pregledom snimka podnositeljka pritužbe je uočila “sumnjivo” lice, a kasnije svojim aktivnostima sama došla i do sazananja o njegovom identitetu, a policijskim inspektorima iskazala nezadovoljstvo istragom kao i svoje nepovjerenje u rad policije. O licu sa snimka, u međuvremenu, je nezvanično saznala da ga druga država potražuje za teško krivično djelo, da je tokom decembra 2022. godine u Podgorici počinio više krađa. Prilikom jedne od krađa, 31.decembra 2022. godine pao je sa merdevina nakon čega mu je pozlilo u Međuriječju i Hitna pomoć iz Kolašina ga je odvezla u Klinički centar (KC) Crne Gore, dok je u njegovom vozilu policija pronašla municiju. Bolnicu je svojevoljno napustio nakon razgovora sa policijskim inspektorima koji ga nijesu ni priveli, niti policijski ili na drugi način obezbijedili.

Savjet je predmetnu pritužbu uzeo u rad, istom zadužio svog člana advokata Zorana Čelebića, u svojstvu obrađivača i izvjestioca, i obratio se Upravi policije da informiše o slučaju. 

Takođe, u kontekstu obrade slučaja Savjet je Upravi policije uputio sljedeće preporuke: (1) da se nadležnom državnom tužilaštvu, povodom, ovog slučaja, skrene pažnja na prisutni video nadzor kako na samoj porodičnoj kući podnositeljke pritužbe tako i na obližnjim javnim objektima i (2) da nadležni starješina pozove na razgovor građanku gospođu M.K. i upozna je sa aktivnostima policije, te razjasni i pojasni određene policijske radnje kako bi se unaprijedila međusobna komunikacija, razumijevanje i odgovornost i sačuvalo povjerenje u policijsku organizaciju.

Uprava policije u svom odgovoru informisala je Savjet da je dana, 11.12.2023. godine građanka M.K. obavijestila Stanicu policije za dežurstvo Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, da je NN lice obilo radionicu u prizemlju kuće u kojoj stanuje, u Podgorici, nakon čega su na lice mjesta izašli službenici SKP za kriminalistiku, tehniku i uviđaje sa policijskim službenicima SKP za suzbijanje imovinskog kriminaliteta, i izvršili uviđaj. Ovom prilikom, konstatovano je da se radionica nalazi u prizemlju kuće, sa sjeverne strane, da su ulazna vrata od eloksirane bravarije odvaljena upotrebom podesnog sredstva sa vidljivim tragovima obijanja a uložak brave zaključan. Unutar radionice zatečena je premetačina, a na zidu ormar sa kućištem za video nadzor sa otvorenim vratima gdje su kablovi bili počupani. Po prijavi građanke, iz radionice su otuđene mašine a o vrsti i količini otudenih mašina se nije mogla izjasniti, a konstatovala je da je otuđen i DV-ar od video nadzora. Takođe, po njenoj izjavi NN lica su ulazila i u kancelariju ali nije mogla se izjasniti u pogledu otuđenih predmeta, uslijed odsustva supruga. Policija je, kako je navedeno, lice mjesta fotografisala a sa lica mjesta nijesu izuzeti tragovi podesni za identifikaciju počinioca događaja. Nakon završenog uviđaja i prikupljenih činjenica, sa lica mjesta informisana je dežurna DT u ODT Podgorica I.V-P. koja je naložila preduzimanje mjera i radnji iz nadležnosti policije, a događaj kvalifikovala kao krivično djelo Teška krađa iz čl. 240 KZCG.

U nastavku svog odgovora, Uprava policije informisala je Savjet da su, postupajući po nalogu tužioca i sopstvenoj inicijativi, policijski službenici izvršili obilazak šireg lica mjesta u cilju pronalaska video zapisa na osnovu kojih bi se eventualno moglo doći do informacija koje bi ukazivale na izvršioca predmetnog krivičnog djela, a službenci koji su bili na licu mjesta nisu mogli izvršiti uvid u video zapis instaliran na kući oštećene iz razloga što je građanka M.K. inforrmisala da će ona pozvati lice koje će izvršiti uvid u isti jer postoji „neka greška“. Kako suprug oštećene tokom vršenja uviđaja nije bio prisutan usljed, kako su obaviješteni, boravka van Crne Gore, po povratku su od njega prikupljena obavještenja na Zapisinik, posebno u dijelu nedostajućih predmeta. U cilju identifikacije i pronalaska počinioca predmetnog krivičnog djela izuzet je video zapis sa prostorija JU OŠ „Dr Dragiša Ivanović“, ali nakon izvršenog uvida nije uočeno bilo šta vezano za kritični događaj, a usb fleš memorija je, na insistiranje oštećene, predata njoj u cilju ponovog uvida u snimak. 

Video nadzor instaliran na kući oštećenih, kako je navedeno u odgovoru Uprave policije, pregledan je na licu mjesta uz njihovo odobrenje i pristanak, i na snimku se nije moglo zapaziti NN lice koje obija prostorije ili se kreće oko kuće, te je tim povodom dogovoreno da oštećeni pregleda video zapis jer se vrijeme na video zapisu nije poklapalo sa stvarnim. 

U sklopu svojih ovlašćenja policijski službenici su kroz operativni rad provjeravali navode kroz kontakte sa operativnim vezama u pogledu saznanja vezano za predmetni događaj i provjeravali kretanja pojedinih lica od ranije poznatih po vršenju ovakvih i sličnih djela, a za koja postoje saznanja da su izvršili više krađa na ovom području grada, a i obilazili su mjesta na kojima se prodaje kradeni alat.

U daljoj komunikaciji građanka M.K. je policijskim službenicima predala flesh memoriju sa video zapisom sa kamera u njenoj kući, radi kopiranja, a na pitanje zašto to nije ranije učinila navela je „da nije htjela i da je sama sprovodila istragu uz pomoć njenih Ijudi u policiji“. 

Uprava policije je informisala Savjet da uvidom u preuzeti video materijal na snimku se uočava NN lice sa, najvjerovatnije, maramom preko lica i ruksakom na leđima koje se kretalo oko kuće u jednom dijelu dvorišta, dok se kritični trenutak obijanja ili odnošenja otuđenih stvari ne vidi

Obradom dostavljenog video materijala i upoređivanjem sa video materijalima sa drugih objekata koji su obijeni policija je došla do indicija da se radi o licu koje se u toku noći 31/1.01.2023.godine prilikom pokušaja obijanja stana u ulici Nikole Tesle povrijedilo padom sa merdevina kojima se popeo na terasu pomenutog objekta, a nakon toga udaljilo i te noći, kolima Hitne pomoći Kolašin, dovedeno u Urgentni blok KC na ukazivanje Ijekarske pomoći

Tada je sa njim obavljen razgovor i sačinjena Službena zabilješka, uz odobrenje dežurnog Ijekara a o svemu informisan dežurni ODT D.Z., koji je prethodno upoznat sa događajem, a po sagledavanju činjenica se izjasnio da nema elemenata da se lice liši slobode, i naložio da se od N.M. prikupe obavještenja nakon izlaska iz Kliničkog centra. U prostorijama KC, uvidom u dokumenta, utvrđen je identitet povrijeđenog lica, N.M. iz Rožaja, a nakon izvršene provjere preko dežurne službe i po podacima da se imenovani ne potražuje po bilo kom osnovu

U toku noći 02/03.01.2023.godine, on se, kaže Policija, samovoljno udaljio iz prostorija KCCG o čijem udaljenju su policijski službenici obaviješteni, a potom raspisana lokalna potraga zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo Teška krađa iz čl. 240 KZ CG. 

U cilju prikupljanja relevantnih činjenica i dokaza Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici izdao je naredbu za pribavljanje listinga dolazno-odlaznih poziva za njegov broj telefona a izvršene su i operativne provjere na teritoriji Rožaja, oduzeto je putničko motorno vozilo koje je koristio M.A a koje je policiji dovezao F.B. Policijski službenici ovog centra, u međusobnom kontaktu sa kolegama iz policije Sjeverne Makedonije, naknadno su došli do saznanja da N.M potražuje na nacionalnom planu ove države, ali ne i međunarodnom, pod sličnim imenom te je u tom smislu dopunjena lokalna potraga i sa ovim podacima, za teritoriju Crne Gore.

Uprava policije je informisala da je podnositeljka pritužbe građanka M.K. je u službenim prostorijarna ovog centra detaljno upoznata sa svim preduzetim mjerama i radnjama policijskih službenika i bila u stalnoj telefonskoj komunikaciji sa načelnikom Odjeljenja bezbjednosti Podgorica i rukovodiocem SKP za suzbijanje imovinskog kriminaliteta. 

U svom odgovoru, Uprava policije je konstatovala  da su cijeneći sve mjere i radnje policijski službenici tokom primjene ovlašćenja postupali u skladu sa zakonskim propisima i ovlašćenjima vodeći računa o etičkim normama, te da će kako predmetno krivično djelo nije rasvijetljeno po ovom predmetu postupati sve do identifikacije i pronalaska izvršioca i otuđenih predmeta a koji su vlasništvo oštećenog.

U izjašnjenju na odgovor Uprave policije podnositeljka pritužbe je iskazala nezadovoljstvo sadržajem koji je iznijet te osjećaj nezaštićenosti s tim u vezi, i ukazala na mogućnost ponovne izloženosti kriminalnom djelovanju istog počinioca. Na temelju Savjetu dostavljenog odgovora, stekla je utisak da aktivnosti Uprave policije nijesu dale vidljiv rezulat povodom konkretnog slučaja, da se u pogledu ishoda ništa neće promijeniti, jer iako identifikovan, počinilac ostaje neuhvatljiv, nedostupan i izmiče policiji. Neistinitom je ocijenila i tvrdnju o “preduzimanju svih mjera i radnji iz nadležnosti Uprave policije”, koja u iznijetom kontekstu, kako je navela, navodi da je ona opstruirala uviđaj, ne dozvoljavajući izuzmanje video nadzora pod izgovorom da “postoji neka greška”.

Policijski službenici svojim ukupnim ponašanjem, u svakom trenutku, a naročito kod imovinskih delikata odnosno izvršenja krivičnih djela protiv imovine, trebaju profesionalnim, odgovornim i pažljivim pristupom pokazati da im je cilj da se svaki građanin osjeća zaštićeno i sigurno.

Uprava policije je u svom odgovoru jasno ukazala da je u konretnom slučaju postupala, između ostalog, i po instrukcijama nadležnog državnog tužioca. Bez obzira što bi to moglo da ukazuje i na relativizaciju i adresirenje bar dijela dijela odgovornosti, Savjet nema nadležnost da  komentariše i ocjenjuje rad državnotužilačke organizacije.

Komunikacija i saradnja policijskih službenika i (oštećenih) građana od prvog trenutka nije bila adekvatna i proizvela je nepovjerenje. Na Policiji je dodatna, posebna, odgovornost i obaveza da profesionalnim pristupom i radnjama koje preduzima doprinosi povjerenju koje je ključno za podršku i njen uspješan rad.

Savjet je ocjenio da preduzete radnje, procjena okolnosti i ukupno postupanje službenika Stranice kriminalističke policije u Odjeljenju bezbjedosti Podgorica, u konkretnom slučaju nije bilo profesionalno, neblagovremeno i potpuno.

Savjet je ocjenio da je ukupan pristup mogao biti više proaktivan, ekonomičan i preventivan jer bi se tako spriječile i kasnije štetne posljedice. 

I pored raspoloživih saznanja, policijski službenici nijesu pravilno i blagovremeno prepoznali sve okolnosti da bi osoba koja je dovedena u vezu sa provalnom krađom, svojim daljim ponašanjem, uključujući i bjekstvo, mogla otežati dalji postupak i uspješan pronalazak otuđenih predmeta. Izostalo je i efikasnije upravljanje rizicima.

Navedeno ukazuje da se imovinski delikti na štetu građana u određenim prilikama ne shvataju dovoljno ozbiljno u profesionalnom smislu. Savjet je svjestan da se u praksi rad kriminalističke policije i priznanje izvršenja krivičnih djela nažalost ozbiljno vežu i sa slučajevima zlostavljanja.

Uprava policije treba da održava, na sopstvenu inicijativu, periodične kontakte sa oštećenim građanima koji su žrtve kriminala, da prizna i preuzme odgovornost kada na to ukazuju činjenice, da u javnosti poboljša ugled kriminalističke policije i njenih službenika i da osnaži načine komunikacije i saradnje sa javnošću kojoj služi.