POLICIJA OBRAZOVALA KOMISIJU KOJA ĆE CIJENITI UPOTREBU SREDSTAVA PRINUDE U NIKŠIĆU

POLICIJA OBRAZOVALA KOMISIJU KOJA ĆE CIJENITI UPOTREBU SREDSTAVA PRINUDE U NIKŠIĆU
18 Jul

POLICIJA OBRAZOVALA KOMISIJU KOJA ĆE CIJENITI UPOTREBU SREDSTAVA PRINUDE U NIKŠIĆU

Podgorica/Nikšić, 18. jul 2022. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije po sopstvenoj inicijativi provjera postupanje policije u Nikšiću kada je grupa kontra-demonstranata prekinula proslavu državnog praznika 13. jula koja je nadležnim organima bila uredno i blagovremeno prijavljena. 

Cijeneći da je konkretnom prilikom došlo do neadektne, nedovoljne a potom i do prekomjerne upotrebe sile i hemijskih sredstava prinude, Savjet je zatražio hitno izjašnjenje direktora Uprave policije kao i povratnu informaciju o odnosu prema ranijim zaključcima građanske kontrole policije a koji su se odnosili na poboljšanje kapaciteta kada je riječ o upotrebi hemisjkih sredstava prinude. Savjet to pitanje već godinama prepoznaje kao ozbiljan problem koji se nepovoljno odražava na ljudska prava i bezbjednost građana Crne Gore.

Kabinet direktora Uprave policije upravo je obavijestio Savjet da je shodno članu 96 stav 7 i 8 Zakona o unutrašnjim poslovima direktor Uprave policije, aktom broj 078/22-21434 od 16. 07. 2022. godine, a shodno ovlašćenju ministra unutrašnjih poslova broj 01- 082/21-14780 od 08. 07. 2021. godine, u zakonskom roku donio odluku o obrazovanju Komisije u cilju ocjene okolnosti pod kojima su službenici Uprave policije 13. 07. 2022. godine, upotrijebili sredstva prinude prema grupi osoba u Nikšiću.

Obrazovana Komisija sagledava sve činjenice i u skladu sa članom 96 stav 10 Komisija će sačiniti mišljenje o okolnostima, opravdanosti upotrebe sredstava prinude i u što kraćem roku dostaviti direktoru na uvid i dalje postupanje.

Uprava policije je informisala da će nakon sprovedene procedure odgovoriti na zahtjev i interesovanja Savjeta za građansklu kontrolu rada policije.