ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SAVJETA POSVEĆENA PRIMJENI ISTANBULSKE KONVENCIJE

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SAVJETA  POSVEĆENA  PRIMJENI ISTANBULSKE KONVENCIJE
20 Jul

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SAVJETA POSVEĆENA PRIMJENI ISTANBULSKE KONVENCIJE

Podgorica, 20. jul 2018. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, u daljem tekstu Savjet, na redovnoj sjednici u Skupštini Crne Gore. kojom je predsjedavao advokat Zoran Čelebić, analizirao je, po sopstvenoj inicijativi, kapacitete i postupanje Uprave policije u slučajevima nasilja u porodici i razmotrio primjenu Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (tzv. Istanbulska konvencija). 

Savjet realizuje poseban program “Zaštita od nasilja u porodici” u sklopu kojeg se pojačano prati materija nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Program podrazumijeva, nezavisno od postupanja po pritužbama, različite aktivnosti po sopstvenoj inicijativi a koje doprinose boljoj policijskoj praksi i pojačanoj nacionalnoj borbi protiv nasilja nad ženama. 

Savjet redovno prikuplja, analizira i javno predstavlja nacionalnu statistiku u vezi sa nasiljem u porodici s posebnim akcentom na nasilje nad ženama. Predstavljeni podaci govore da je problematika nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Crnoj Gori intenzivno izražena. Za Savjet to je jedno od ključnih pitanja nacionalne bezbjednosti koje zahtijeva pojačanu i koordiniranu profesionalnu i društvenu brigu

Savjet je prepoznao da je povećana odgovornost policije u zaštiti od nasilja u porodici  prioritet ministra unutrašnjih poslova. Zahvaljujući  otvorenom dijalogu, koji je inicirao Savjet između javnosti i policije, primjedbe na postupanje policije u slučajevima nasilja u porodici su značajno smanjene. Potvrda toga je da recimo, u slučaju Centra bezbjednosti (CB) Podgorica već duži period nema pritužbi na policijski rad. Dijalog, koji se realizovao kroz mehanizam “Konferencija slučajeva o zaštiti od nasilja u porodici” rezultirao je, između ostalog, i kadrovskim promjenama po liniji rada i pojačanim profesionalnim senzibilitetom. To je neophodno sprovesti i u drugim centrima bezbjednosti.

Savjet je naročito pažnju u ovoj godini posvetio praćenju primjene ratifikovane Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija)

Savjet je ocijenio, a ta uvjerenja su zajednički konstatovana i na prvoj zajedničkoj sjednici Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore i Savjeta za građansku kontrolu rada policije, da svi relevantni subjekti i društvene strukture u zemlji mogu biti zadovoljni i ponosni na odnos i politiku Vlade kada je riječ o Istanbulskoj konvenciji, bilo da je riječ o stvorenoj, povoljnoj i afirmativnoj, društvenoj klimi bilo o njenoj primjeni u praksi. Imajući u vidu iskustva drugih zemalja, Savjet je konstatovao da je to značajna društvena i kohezivna vrijednost koju treba njegovati i dalje razvijati jer je to i garancija da će se osigurati sigurna, kvalitetna i uspješna borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Savjet je, prepoznajući značajno iskustvo Vlade u saradnji sa nevladinom sektorom u kreiranju i primjeni javnih politika, uputio preporuku da se u Koordinacioni odbor za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mjera za sprječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih Istanbulskom konvencijom uključi i predstavnica_k nevladinih organizacija (NVO) specijalizovanih za zaštitu od nasilja u porodici.

Ministar unutrašnjih poslova, Mevludin Nuhodžić, zaslužan je što je Crna Gora ostvarila vidan napredak u borbi protiv nasilja i poštovanju prihvaćenih međunarodnih standarda. Ministar Nuhodžić je, između ostalog, formirao Operativni tim za borbu protiv nasilja i nasilja nad ženama u kojem se vodi nacionalni fokusirani dijalog o slučajevima nasilja u porodici na način da se analizira ali i koriguje rad državnih organa, naročito policije. Savjet cijeni da je to bitna karakteristika otvorenosti i odgovornosti crnogorske policije. Ministar Nuhodžić je pokazao i senzibiltet za zbrinjavanje žrtava nasilja i pružaju podršku radu specijalizovanih NVO. 

Savjet je naročito analizirao crnogorsku praksu u vezi sa članom 16. Konvencije koji određuje programe preventivne intervencije i programe za rad sa učiniocima nasilja. Istraživanje koje je sproveo Savjet u svim CB pokazalo je da kod starješina i rukovodilaca CB postoji prilično visoko razumijevanje problematike nasilja nad ženama. Iznijeti su i brojni korisni predlozi koji fokusiraju prevenciju. Takođe, Savjet je prikupio i javno objavio mišljenja i iskustva ministarstava rada i socijalnog staranja, zdravlja i ljudskih i manjinskih prava. Obavljena je i korisna konsultacija sa Odborom za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore.

Savjet je zaključio da je potrebno pristupiti konkretnijem i fleksibilnijem tumačenju mogućih aktivnosti na koje obavezuje član 16. Istanbulske konvencije i da su u odnosu na postojeću praksu neophodna unaprijeđenja. Postojeća rješenja nisu dovoljna da zaštite žene od svih oblika nasilja i da se spriječi dalje nasilje u porodici niti je dovoljno istaknuta važnost prevencije i obrazovanja učinioca nasilja (u pogledu sprječavanja daljeg nasilja i izmjene obrazaca nasilnog ponašanja). Uglavnom se aktuelne aktivnosti svode na provođenje zaštitne mjere psihosocijalnoog tretmana nasilnika. 

Savjet je preporučio da se u sklopu implementacije člana 16. uvedu servisi savjetovališta za učinioce nasilje i to kako na obaveznoj tako i na dobrovoljnoj osnovi. Na potrebu uspostavljanja i razvijanja savjetovališta ukazuje policijska i sudska statistika i intenzitet problematike nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Kroz uspostavljanje savjetovališta pruža se prilika za razvijanje dodatnog parterstva između Vlade i civilnog društva. Značajan dio aktivnosti može biti povjeren specijalizovanim nevladinim organizacijama, što su i iskustva zemalja sa demokratskom tradicijom.

 Categories: SJEDNICE, KONTROLAPOLICIJE