NAČIN PROKNJIŽAVANJA PLAĆENIH PREKRŠAJNIH NALOGA NA ŠTETU GRAĐANA

NAČIN PROKNJIŽAVANJA PLAĆENIH PREKRŠAJNIH NALOGA NA ŠTETU GRAĐANA
22 Dec

NAČIN PROKNJIŽAVANJA PLAĆENIH PREKRŠAJNIH NALOGA NA ŠTETU GRAĐANA

Građanin gospodin M.M. iz Pljevalja obratio se Savjetu za građansku kontrolu rada policije pritužbom u vezi postupanja službenika Uprave policije - Odsjeka za sprovođenje postupka prinudne naplate. U opisu slučaja je navadeno da su sužubenici ovog Odsjeka dana uputili Naredbu Službi računovodstva jednog privatnog preduzeća iz Herceg Novog, da izvrši odbijanje od zarade ne veće od njene jedne trećine, na ime neplaćene novčane kazne u iznosu od 10 (deset) eura do konačne isplate. U dispozitivu Naredbe, kako je podnosilac naveo, stoji da će finansijska služba ovog preduzeća u kojem je M.M. zapošljen odbijati navedeni iznos od njegove zarade i isti uplatiti na račun budžeta Uprave policije. U prilogu naredbe dostavljena je i ovjerena kopija konačnog i izvršnog naloga Uprave policije za plaćanje novčane kazne.

Podnosilac pritužbe je istakao da je na temelju odredbe člana 150 stav 1 Zakona o prekršajima, u propisanom roku, izvršio predmetno plaćanje, o čemu je podnio dokaz. Na temelju iznijetog, građanin gospodin M.M. je, imajući u vidu da u označenom preduzeću više nije radno angažovan, uputio zahtjev Upravi policije da informiše zbog čega je zahtjev za prinudnu naplatu upućen na ovu adresu, cijeneći da je u pitanju propust službenika Uprave policije, zatraživši da se navedeni iznos privatnog preduzeću iz Herceg Novog vrati, uz izvinjenje i objašnjenje zašto su novčana sredstva protivpravno naplaćena.

U prilogu pritužbe građanin M.M. je Savjetu dostavio dokumentacijukoja u potpunosti potvrđuje njegove navode.

Savjet je slučaj uzeo u razmatranje, dodijelio ga na zaduženje, u svojstvu obrađivačice i izvjestiteljke, svojoj članici Aidi Petrović i obratio se građaninu da pojasni razliku u iznosu uplate od 20 eura na uplatnici koju je Savjetu podnio kao dokaz, i izrečene novčane kazne u vrijenosti od 30 eura. Podnosilac pritužbe, ovim povodom, informisao je da je predmetnim umanjenjem od trećine izrečenog iznosa uplate uskoristio svoje pravo  iz Zakona o prekršajima, u propisanom roku od osam dana.

S tim u vezi, Savjet za građansku kontrolu rada policije obratio se Upravi policije dopisom kojim je konstatovao postojanje određenog problema sa urednim evidentiranjem uplata mandatnih kazni od strane sankcionisanih građana, i u pogledu imenovanog građanina zatražio razumna pojašnjenja nastale situacije, uz ocijenu da ukoliko ista ne budu ponuđena, Savjet cijeni povredu prava uz zahtiev da Uprava policije momentalno obustavi dalji postupak naplate od građanina gospodina M.M. 

Savjet je zatražio od direktora Uprave policije da se gospodinu M.M, preko ovog Savjeta, uputi odgovarajuće pisano objašnjene nastale situacije sa izvinjenjem, a nezavisno od ovog slučaja, Savjet je kod vd direktora Uprave policije iskazao interesovanje u pogledu pianja na koji način će preduprijeti ponavljanje ove i sličnih situacija i kako bi bili unaprijeđeni administrativni kapaciteti Uprave policije po ovom pitanju.

Uprava policije, povodom predmetnog slučaja, obavijestila je Savjet da je uvidom u spise predmeta utvrđeno da je Odjeljenje bezbjednosti Mojkovac izdalo prekršajni nalog na ime fizičkog lica M.M. zbog prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, i isto dostavilo Odsjeku za sprovođenje postupka prinudne naplate, na dalju nadležnost. Kako je čl 54 stav 1 Zakona o prekršajima propisano da je Registar novčanih kazni i prekršajne evidencije elektronska baza podataka u koju se unose podaci o svim izrečenim novčanim kaznama za prekršaje, drugim sankcijama, zaštitnim mjerama i troškovima postupka, ovaj Odsjek je na osnovu Registra, čije je funkcionisanje u nadležnosti Ministarstva pravde, Ijudskih i manjinskih prava, dobio podatak da je dio novčane kazne izrečene konačnim i izvršnim prekršajnim nalogom ostao u statusu: „Dug u registru” u iznosu od 10 eura. Na drugoj strani predmetnog prekršajnog naloga u dijelu pravne pouke konstatovano je da će se, ukoliko se u roku od 8 dana od dana dostavljanja prekršajnog naloga plate 2/3 novčane kazne, shodno članu 54 stav 4 Zakona o prekršajima, smatrati da je plaćen puni iznos kazne u skladu sa članom 234 stav 2 Zakona o prekršajima. 

U dopisu Uprave policije, dalje, je navedeno da je u Registru novčanih kazni, takođe, konstatovano da su 2/3 izrečene novčane uplaćene devetog dana od dana uručenog prekršajnog naloga, iz kojeg razloga je dio novčane sankcije u iznosu od 10 eura ostao evidentiran kao dug, te je Odsjek za sprovođenje postupka prinudne naplate posłodavcu M.M. uputio Naredbu za prinudnu naplatu neizvršenog dijela novčane sankcije. 

Direktor Uprave policije je informisao da kako je Savjet za građansku kontrolu rada policije dostavio Upravi policije i kopiju uplatnicu novčane kazne kojom se potvrđuje da je pomenuta kazna izvršena osmog dana od dana dostavljanja prekršajnog naloga, službenici Odsjeka za sprovođenje postupka prinudne naplate  su preduzeli mjere u cilju rasknjiženja sporne novčane sankcije, kao i donošenja rješenja o povraćaju novčanog iznosa u visini od 10 eura premaprivatnom preduzeću iz Herceg Novog koja je predmetnu uplatu izvršila. 

Direktor Uprave policije je ocijenio jasnim i nedvosmislenim profesionalno postupanje zapošljenih u Odsjeku u postupku prinudnog izvršenja novčanih sankcija izrečenih od strane policijskih službenika, i Savjetu na uvid dostavio kopije izvoda sa računa Uprave policije kojim se dokazuje da su gorenavedena novčana sredstva na račun Uprave policije uplaćena devetog dana od izdavanja prekršajnog naloga kao i izvoda iz Registra novčanih kazni u kojem je naznačeno da je uplaćen iznos od 20 eura na ime naprijed pomenute kazne.

Uprava policije je istakla da je u konkretnom slučaju problem oko rasknjiženja uplate nastao na relaciji između filijale pošte u kojoj je uplata izvršena prema Registru novčanih kazni, tj.da je Pošta Crne Gore uplatu proknjižila dan nakon izvršene uplate, na koju činjenicu zapošljeni u  Odsjeku ne mogu uticati.

Direktor Uprave policije je obavijestio da je Načelnik službe, ovim povodom, lično ostvario komunikaciju sa građaninom gospodinom M.M. i upoznao ga sa činjeničnim stanjem i razlozima koji su doveli do problema u rasknjiženju predmetne kazne pruživši uvjerenje da se ne radi o grešci službenika Odsjeka, već o problemu proknjižavanja kazne od strane Pošte Crne Gore.

Savjet je ocjenio da je došlo do povrede prava podnosioca pritužbe, gospodina M.M., ali i konstatuje da je otklonjen problem koji je nepotrebno nastao na štetu građanina gospodina M.M. i preduzeća u kojem je on imao zasnovan radni odnos.

Savjet je konstatovao da je Uprava policije pružila detaljno objašnjenje situacije koje zapravo govori i o slabostima uspostavljenog sistema naplate prekršajnih naloga.

Savjet je preporučio direktoru Uprave policije, da u cilju zaštite interesa javnosti, odnosno ljudskih prava građana Crne Gore, inicira i predloži načine kako bi se poboljšao sistem evidentiranja plaćenih kazni koji ne bi smio da se negativno odražava po građane koji uredno izvršavaju obaveze i ne treba da trpe zbog kašnjenja u evidentiranju i proknjižavanju plaćenih kazni od strane pošte ili komercijalnih banaka. 

Savjet smatra da treba razmotriti mogućnost da se prije prinudne naplate duga sačeka dan do dva kako bi se zbog eventualnih procedura ili kašnjenja na strani komeracijalnih banaka ili Pošte Crne Gore utvrdilo da li je kazna zaista plaćena u zakonski definisanom roku.