MINISTAR UNUTRAŠNJIH POSLOVA NA SJEDNICI SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE

MINISTAR UNUTRAŠNJIH POSLOVA NA SJEDNICI SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE
25 Nov

MINISTAR UNUTRAŠNJIH POSLOVA NA SJEDNICI SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE

Podgorica, 25. novembar 2019. godine - U Skupštini Crne Gore danas je održana sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije posvećena saradnji građanskog nadzora policije sa Ministarstvom unutrašnjih poslova (MUP) i razmatranju do sada sprovednih reformi. Sjednicom je predsjedavao mr Aleksandar Saša Zeković, predsjednik Savjeta. 

Sjednici je, po pozivu, prisustvovao ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Mevludin Nuhodžić, doc. dr Danilo Ćupić, generalni direktor Direktorata za nadzor i Milan Adžić, načelnik Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije MUP Crne Gore.

Otvoreno i detaljno je razgovarano o saradnji Savjeta za građansku kontrolu policije i MUP-a u svijetlu zajedničke obaveze nadzora nad radom Uprave policije Crne Gore. Zajednički je ocijenjeno, uzimajući u obzir predmete u radu unutrašnje i građanske kontrole rada policije, da je značajno unaprijeđeno postupanje policije i da je primjena policijskih ovlašćenja u ovoj godini, uglavnom, protekla profesionalno i bez ozbiljnijih kršenja ljudskih prava. U poređenju sa ranijim godinama, došlo je do pobošljanja u izvještavanju MUP-a o realizaciji izdatih preporuka Savjeta. Konstatovano je da treba nastaviti sa napretkom u izvještavanju, posebno sa konkretnijim nadzornim komentarima MUP-a.

Ministar Nuhodžić je i ovaj susret sa Savjetom iskoristio da odlučno osudi svako prekoračenje ovlašćenja i saopšti profesionalni stav da u crnogorskoj policiji neće i ne može biti mjesta za one koji ne poštuju zakon, nijesu dostojni policijske profesije i ne vode brigu o osnovnim pravima građana. 

MUP i Savjet su, što je od izuzetne važnosti, zajednički ukazali na potrebu djelotvorne kaznene politike koja ni u slučaju napada na službeno lice ni kod primjera zlostavljanja građana od strane policijskih službenika ne smije biti ispod zakonskog minimuma.

Diskutovan je izvještaj o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije MUP Crne Gore za deset mjeseci ove godine koji je predstavio rukovodilac ovog nadzora Milan Adžić. Zajednički je konstatovano unaprjeđenje rada Unutrašnje kontrole policije a Savjet je ukazao na predmete koji su potvrdili riješenost unutrašnje kontrole policije da sprovodi efikasne i temeljite kontrole zakonitosti. Savjet je preporučio ministru Nuhodžiću da se razmotre mogućnosti prostornog razdvajanja službenika Odjeljenja unutrašnje kontrole na lokalnom nivou od redovne policije, vjerujući da bi to doprinijelo transparentnijem radu i većem povjerenju javnosti i policijskih službenika u unutrašnju kontrolu policije. Konstatovano je da komunikacija i saradnja između građanske i unutrašnje kontrole policije treba biti poboljšana i biće uspostavljene međusobne periodične konsulatacije

Diskutovan je slučaj građanina B.V. kojeg je po sopstevnom priznanju kao maloljetnog zlostavljao policijski službenik M.Z. Zaključeno je da u konkretnom slučaju unutrašnja kontrola policije postupi na osnovu analize ocjena i preporuka građanske kontrole policije. Ministar Nuhodžić je najavio dalje jačanje nadzora i unutrašnje kontrole policije. 

Razgovarano je i o implementaciji preporuka CPT. Prepoznat je unaprijeđen odnos Uprave policije prema preporukama CPT a razgovarano je o standardima određenih prostorija za zadržavanje na primorju i na graničnim prelazima. Savjet je preporučio da se zbog dostojanstva i poštovanja prava građana odustane od daljeg korišćenja prostorija za zadržavanje u Tivtu a da se za tu namjenu koriste prostorije u Odjeljenju bezbjednosti Kotor. 

Dio sjednice je bio posvećen i obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Savjet i MUP Crne Gore iskazali su podršku prema svim nevladinim organizacijama, naročito ženskim grupama, koje predano rade sa žrtvama i doprinose profesionalnom institucionalnom okruženju i postupanju. Naročito je podržan rad Operativnog tima za borbu protiv porodičnog nasilja i nasilja nad ženama na kojem je, od uspostavljanja, razmatrano više od 35 kompleksnih predmeta.

Zajednički je upućen apel prema zakonodavnoj vlasti da se osigura oštrija kaznena politika za povratnike i višestruke povratnike u izvršenju krivičnih djela trgovine drogom, nošenja oružja, silovanja, nasilja u porodici.

Ministar Nuhodžić je detaljno upoznao članove Savjeta o svojim naporima na unapređenju bezbjednosti u školskom okruženju i kod djece. Najavljen je zajednički projekat sa Ministarstvom prosvjete koji će uključiti i predavanja policijskih službenika u školama o bezbjednosti djece u saobraćaju, vršnjačkom nasilju, prevenciji i zaštiti djece od opojnih droga i alkohola, bezbjednom korišćenju interneta i društvenih mreža; prevenciji i zaštiti djece od trgovine ljudima i o maloljetničkoj delikvenciji.

Savjet se upoznao i sa aktivnostima i rezultatima MUP-a u komunikaciji sa građanima. Konstatovano je da su uspostavljeni i kvalitetno razvijeni brojni servisi koji su interesu građana i koji olakšavaju i ubrzavaju komunikaciju i ostvarenje različitih prava. Prepoznati su i pohvaljeni napori i rezultati MUP Crne Gore u pružanju elektronskih usluga prema građanima, produženju radnog vremena za izdavanje dokumenata i rad sa strankama. Savjet je naročito pohvalio servis „Kamere na graničnim prelazima“, koji olakšava kretanje kako domaćim građanima, tako i gostima koji borave u našoj zemlјi, kao i uvođenje video nadzora u Podgorici, Baru, Budvi, Nikšiću, Herceg Novom i Kotoru, uz prethodno dobijenu saglasnot Agencije za zaštitu ličnih podataka. Ministar je saopštio da je u toku projekat izrade novih ličnih identifikacionih dokumenata, kako bi poslovna i drugi vidovi komunikacije građana bili kvalitetniji, jednostavniji i jeftiniji.

Članovi Savjeta su u diskusiji istakli da je ukupan odnos ministra unutrašnjih poslova od kad je stupio na dužnost značajno doprinio vidljivosti i prepoznavanju građanske kontrole u policiji i u društvu u cjelini. Savjet je konstatovao da se za razliku od ranije, sada kontinuirano registruje povećanje obraćanja policijskih službenika zbog povrede njihovih prava. Ranije, policijski službenici se nijesu obraćali Savjetu, što znači da je stvorena pozitivna i podržavajuća klima u MUP-u i Upravi policije prema građanskom nadzoru, što je primarno zasluga ministra i direktora Uprave policije.

Razgovarano je o jačanju kapaciteta Savjeta i podrške MUP prema kreiranju stručne literature koja se odnosi na prevenciju torture. Razgovarano je o mogućnosti da se obezbijedi značajnija logistička podrška radu Savjeta. S tim u vezi, ministar Nuhodžić je izrazio spremnost da MUP obezbijedi adekvatan prostor za prijem građana.