GRAĐANI (NE)MOGU PREDLAGATI LOKACIJE ZA KONTROLU BRZINE

GRAĐANI (NE)MOGU PREDLAGATI LOKACIJE ZA KONTROLU BRZINE
22 May

GRAĐANI (NE)MOGU PREDLAGATI LOKACIJE ZA KONTROLU BRZINE

Podgorica, 22. maj 2019. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, u sklopu svog posebnog programa “Praćenje primjene Zakona  bezbjednosti saobraćaja na putevima” se interesovao da li bi građani Crne Gore mogli predlagati lokacije Upravi policije na kojima žele odnosno na kojima bi se mogla vršiti kontrola brzine motornih vozila posebno onda kada se planiraju i sprovode akcije pojačanog nadzora.

Sektor policije opšte nadležnosti Uprave policije je informisao Savjet da navedeni model ne bi mogao biti realizovan, iz više razloga i to jer Uprava policije ne raspolaže resursima koji bi se mogli koristiti na osnovu mišljenja zainteresovanih građana a angažovanje službenika saobraćajne policije se vrši isključivo praćenjem broja saobraćajnih nezgoda po lokacijama, vremenu, vremenskim prilikama i slično, kao i praćenjem broja počinjenih saobraćajnih prekršaja po određenim lokacijama. 

Iz Uprave policije su iznijeli i stav da navedeno ne znači da se zainteresovani gradani, nakon što uoče određene probleme, kako po pitanju bezbjednosti tako i po pitanju normalnog odvijanja saobraćaja, ne mogu obratiti Upravi policije i ukazati na problem koji su uočili, te da će navedeni problemi od nadležnih organizacionih jedinica Uprave policije biti adekvatno analizirani u cilju preduzimanja odgovarajućih mjera na njihovom rješavanju. 

Iz Uprave policije su naveli i da bi predloženi model iz upita Savjeta doveo do brojnih zahtjeva građana za vršenjem kontrole brzine kretanja motornih vozila, od kojih bi jedan dio bio neopravdan te da bi navedena situacija dovela do nemogućnosti reagovanja po dostavljenim zahtjevima, što bi izazvalo negativne reakcije. 

Razlozi koji potkrijepljuju stav Uprave policije po ovom pitanju su i da se najveći broj saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama uzrokovanim prekoračenjem brzine dešava na magistralnim putevima na kojima građani nijesu zainteresovani za vršenje kontrole, jer se prema dosadašnjem iskustvu zahtjevi za kontrolama odnose prvenstveno na urbana područja, odnosno mjesta gdje građani stanuju kao i da su lokacije na kojima saobraćajne patrole mogu vršiti kontrolu učesnika u saobraćaju uslovljene vrlo često konfiguracijom saobraćajnica. Kao razlog se navodi i da svaka kontrola po pravilu podrazumijeva postojanje pogodnog proširenja izvan kolovoza na kome bi se nakon zaustavljanja isključio kontrolisani učesnik u saobraćaju.