“GAĐANJE KOKOTA”: OKRUGLI STO U PERASTU O VIŠESTOLJEĆNOM OBIČAJU

“GAĐANJE KOKOTA”: OKRUGLI STO U PERASTU O VIŠESTOLJEĆNOM OBIČAJU
17 May

“GAĐANJE KOKOTA”: OKRUGLI STO U PERASTU O VIŠESTOLJEĆNOM OBIČAJU

Perast, 15. maj 2021, godine - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, advokat Zoran Ćelebić, govorio je na okruglom stolu na temu “15. maj 1654. godine i očuvanje peraškog viševjekovnog običaja Gađanje kokota” koji su organizovali Muzej grada Perasta, Mjesna zajednica Perast i Društva prijatelja grada Perasta.

Podsjećamo građanski nadzor policije je još 2019. godine usvojio zaključak o postupanju policije i uputio preporuku organizatorima ove manifestacije. 

Predsjednik Savjeta je između ostalog istakao da da nije uvijek dobro se moralni sukobi i različiti pogledi rješavaju putem zakonodavastva ali kada ne postoji drugačiji pristup, kada izostaje dogovor svih strana da se prevaziđe određeno tradicionalističko nasljeđe, onda je dosljedna primjena zakonskih propisa najbolji i jedini ispravni put.  “I u našim kulturama a posebno kroz dalje pristupanje Evropskoj uniji već se suočvamo i posebno ćemo se suočiti sa potrebom da određene naše kulturne običaje preispitujemo i adaptiramo. Postavljanje glinog, umjetnog, kokota može doprinijeti i dodatnoj turističkoj valorizaciji ove manifestacije posebno imajući u vidu činjenicu koliko je zeleni pokret snažan u svijetu a sada zastupljen, i to veoma vidjivo, i u novoj crnogorskoj  Vladi", kazao je Čelebić.

Izlaganje predsjednika Savjeta, advokata Zorana Čelebića, na okruglom stolu posvećenom očuvanju višestoljećnog običaja ovdje prenosimo integralno:

Imam zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Savjeta za građansku kontrolu rada policije i čestitam rukovodstvu i osoblju Muzeja u Perastu na odluci da organizuju okrugli sto u cilju podsticanja dijaloga između svih aktera i zainteresovanih strana oko jedne teme koja je izaziva značajnu pažnju. To je dobar pristup koji je poželjno da koristimo svi u društvu, kako bi se, prije donošenja konačnih odluka i stavova, bolje razumjeli.

Nevladine organizacije za zaštitu dobrobiti životinja, primarno NVO “Korona Tim”, su zatražile od građanske kontrole policije da isprati i provjeri postupanje policije povodom obavještenja da se 15. maja 2019, na području opštine Kotor planira upotreba vatrenog oružja na javnom mjestu, kao dio tradicionalne manifestacije ''Gađanje kokota'' u Perastu. Zatraženo je da Savjet izvrši potreban nadzor nad radom policije u vezi sa ovim događajem radi provjere zakonske osnovanosti upotrebe oružja na javnom mjestu. Savjet je informisan da je ova NVO, istog dana, podnijela prijavu i veterinarskoj inspekciji.

Savjet je od Upravi policije zatražio da detaljno informiše o aktivnostima Policije u odnosu na predmetni događaj kada je prema dostupnoj video dokumentaciji došlo do nesporne upotrebe oružja i bojeve municije na javnom mjestu. 

Uprava policije u odgovoru Savjetu je navela da je na osnovu izvršenih provjera, konstatovano da je, 15.05.2019. godine u vremenu od 16-22h, u mjestu Perast održano javno okupljanje kulturnog karaktera, pod nazivom „Tradicionalni defile Bokeljske mornarice i gađanje kokota“, u organizaciji NVO „Društvo prijatelja grada Perasta“, u vezi sa kojim je OB Kotor uredno podnijeta prijava za održavanje javnog skupa. Policija je u službenim prostorijama OB Kotor, 13.05.2019, sa predstavnikom organizatora obavila razgovor i skrenula pažnju na poštovanje zakonskih propisa za ovu priliku, sa posebnim osvrtom na zabranu upotrebe vatrenog oružja na javnom mjestu kao i korišćenja životinja u ritualne svrhe. Tom razgovoru je prisustvovao i veterinarski inspektor u Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, koji je organizatoru takođe predočio posljedice eventualne zloupotrebe životinje, saglasno Zakonu o zaštiti dobrobiti životinja.

Policija je navela da je tokom održavanja manifestacije, oko 19h, došlo do upotrebe malokalibarske puške, kojom je najvjerovatnije odstrijeljena pernata životinja kokot, koja se nalazila u vodi Jadranskog mora, o čemu su policijski službenici OB Kotor odmah, bez odlaganja telefonskim putem obavijestili dežurnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Kotoru. Tužilac je, s tim u vezi, naložio preduzimanje određenih mjera i radnji, poput oduzimanja malokalibarske puške uz uredno izdavanje potvrde o privremeno oduzetim stvarima kao i uzimanja izjave od vlasnika na zapisnik o obavještenju prikupljenom od građanina, te izjava svih učesnika navedene kulturne manifestacije (organizatora, aktivnih učesnika u organizaciji i lica koje je upotrebom malokalibarske puške usmrtilo pernatu životinju).

Postupajući po nalogu dežurnog tužioca ODT u Kotoru, sva lica su identifikovana i pozvana u službene prostorije OB Kotor. Od njih su uzete izjave na zapisnik o obavještenju prikupljenom od građanina i privremeno je oduzeta i malokalibarska puška, sa čim je upoznat dežurni tužilac koji je naložio da se formirani spisi predmeta dostave na ocjenu, mišljenje i dalje postupanje, kako je u najkraćem roku i urađeno.

Savjet je konstatovao da je Uprava policije blagovremeno prema ODT u Kotoru dostavila sva prikupljena obavještenja. Savjet ne komentariše rad nadležnog tužilaštva ali je iskazao uvjerenje da će ishod njihovih aktivnosti biti profesionalan. Nakon konačne ocjene ODT u Kotoru Savjet očekuje da se Policija odgovorajuće postavi u domenu njene nadležnosti imajući u vidu činjenicu da je upotreba oružja zabranjena na javnom mjestu i da je moglo doći i do ugrožavanja bezbjednosti građana

Savjet je ocjenio da je vrijeme da se preispita karakter i sadržaj konkretne tradicionalne manifestacije čije sve aktivnosti i sadržaji moraju biti u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore. 

Savjet za građansku kontrolu rada policije je pozvao Mjesnu zajednicu Perast, „Društvo prijatelja grada Perasta“ i Opštinu Kotor da pažljivo razmisle i revidiraju sadržaj ove manifestacije, koja bez obzira što je tradiocionalna, mora da prepozna neupitno poštovanje zakona u vezi sa upotrebom oružja i moralni napredak u vezi sa preispitivanjem i odbacivanjem tradicionalizma kada je riječ o tretmanu životinja.

Savjet je pozvao Vladu Crne Gore i naročito njeno savjetodavno tijelo za brigu o životinjama da podstaknu aktivnosti i napore u pravcu  zaštite dobrobiti životinja.

Savjet je preporučio Upravi policije da ubuduće privremeno ograniči javno okupljanje ove vrste odnosno isto prekine ukoliko se opet realizuje na isti način a sve shodno odredbama, član 14 i član 17, Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama.

Brojne su ocjene relevantnih međunarodnih stručnjaka i ekspertskih tijela da pozivanje na tradiciju prima facie - na prvi pogled nije dovoljno jak i opravdan argument da se nastavi sa ubijanjem životinja. Tradicionalna praksa koja je važna za kulturu i uključenost ljudi sa nekog podneblja ne bi trebala da nadmašimoralnu opravdanost i  težinu nanošenja štete i patnje životinjama u obredne svrhe. 

Ukoliko se međusobno moralno ne možemo razumijeti oko ovog pitanja onda jenema drugačijeg puta i pristupa nego da se u svakoj situaciji, bez rezerve, omogući i osigura dosljedna primjena zakona i pozitivnih propisa, zaključio je Čelebić.